بایگانی برچسب: پروپوزال

راهنمای کامل استفاده از منابع علوم دانشگاهی دیجیتال – عدد

چگونه پروپوزال بنويسيم؟

برای نوشتن یک طرح پايان نامه، معمولاً فرم های از پیش تهیه شده ای وجود دارد که دانشجو باید آن را پر کند. پروپوزال يا طرح پایان نامه باید زیر نظر استاد راهنما تدوین شود. با توجه به این که فرم های پروپوزال بخش های یکسان و مشابه فراوانی دارند، توضیحات لازم برای پر کردن هربخش ارایه مي شود. دانشجو بايد فرم طرح پايان نامه يا پروپوزال را تكميل نمايد(پيش نويس) و پس از رویت و هماهنگی با استاد راهنما آن را نهايي نمايد. دقت کنید که برای تدوین فرم پروپوزال نباید بخش هاي اساسي مربوط به تحقيق خالی بماند.
بخش هاي مشترك در فرم هاي طرح پايان نامه هاي دانشگاهي كه حتماً بايد پر شوند و توضيحات آن در ادامه ارايه مي شود.
۱٫ معرفي طرح پايان نامه: نوشتن عنوان پايان نامه به فارسي و انگليسي، رشته و مقطع تحصيلي دانشجو.
۲٫ معرفي دانشجو، اساتيد راهنما و مشاور: نوشتن مشخصات فردي دانشجو، اساتيد راهنما و مشاور.
۳٫ اطلاعات مربوط به پايان نامه: نوشتن زبان پايان نامه(فارسي يا غيرفارسي)، نوع پژوهش از نظر هدف (توضيح در انتخاب روش تحقيق همين فصل)، تعدادواحدپايان نامه و پرسش اصلي تحقيق.
۴٫ بيان مساله: در اين بخش بايد ابعاد و حدود مساله را مشخص كرد و مساله را به طور دقيق معرفي نمود. دانشجو، جنبه هاي مجهول، مبهم و متغيرهاي مربوط به پرسش هاي تحقيق و منظور تحقيق را بيان مي كند. بيان مساله تشريح مشكلات و تعارضاتي است كه در ذهن دانشجو يك پرسش يا سوال اساسي را ايجاد كرده است. در واقع با مرور منطقي دلايل پديدآيي سوالات، در پايان پرسش يا پرسش هاي اصلي تحقيق مطرح مي شود. يكي از مهم ترين مراحل در انجام تحقيق، طرح يك سوال يا پرسش خوب است. پژوهش با سوال شروع و با اقدامات سازمان يافته به جواب منتهي مي شود. محل مناسب براي توضيح دلايل شكل گيري و معرفي اين سوال، بخش بيان مساله است. در بيان مساله بايد به عملي بودن آن توجه شود. مساله بايد اهميت و ارزش كافي براي سرمايه گذاري داشته باشد و بتواند هيات تصميم گيرنده را متقاعد نمايد كه يا در زمينه موردنظر اطلاعاتي وجود ندارد؛ يا اطلاعات اندكي وجود دارد؛ يا اطلاعات موجود اشتباه است؛ و يا چيزهاي جديدي را بر پيكره شناخت موجود خواهد افزود. براي اين منظور در تدوين بيان مساله بايد به يافته ها و اموري استنادكنيد كه مساله هاي برجسته اي را به ميان مي كشند. در بيان مساله بايد بر اساس مستندات و دلايل نشان دهيم كه مساله اي وجود دارد.
۵٫ سوابق مربوط: بيان مختصر سابقه از تحقيقات انجام شده درباره موضوع و نتايج به دست آمده در داخل و خارج از كشور و نظريه هاي علمي موجود درباره موضوع تحقيق مي باشد. در اين بخش بهتر است كه ۵ تحقيق جديد فارسي و ۵ تحقيق جديد انگليسي در فاصله ده سال گذشته با ذكر منبع و قالبي به شكل : “نام محقق، سال، عنوان، روش نمونه گيري، آزمودني و نتيجه” اقدام گردد.
۶٫ بخش فرضيه ها: فرضيه پاسخي فرضي به مسأله يا پرسش هاي پژوهش است. فرضيه يك پيشنهاد يا پيش بيني منطقي است كه پس از آزمایش و بررسی رد یا قبول مي شود. فرضیه هایی که در تحقیق بیان می شوند باید مانند اهداف مطالعه به طور دقیق، واضح و کامل و با استفاده از واژه های قابل اندازه گیری بیان شوند. كاربرد فرضيه صفر براي آن است كه دانشجو يك پاسخ احتمالي به عنوان شكل مخالف پاسخ خود يا فرضيه صفر را آزمون كند و در اين حالت، دانشجو اعلام مي كند كه فرض صفر رد شده و فرض مقابل آن پذيرفته است.
۷٫ بخش اهداف تحقيق: هدف كلي هر تحقيق همان عنوان منتخب خواهد بود و اهداف ويژه يا اختصاصي، موارد جزيي شده اي است كه محقق را به هدف كلي مي رساند. در هريك از انواع پژوهش ها، اهداف خاصي دنبال مي شود كه آنها بر شكل گيري و چگونگي بيان مساله تاثير مي گذارد و از آن تاثير مي پذيرد. يكي از عوامل موثر بر تعيين هدف پژوهش اين است كه دانشجو با خود بيانديشد كه پس از پايان پژوهش راجع به چه چيزي گزارش خواهد داد.
۸٫ بخش اهميت و ضرورت تحقيق: اين بخش را مي توان در دو محور اهداف كاربردي و ضرورت هاي خاص انجام تحقيق پاسخ داد. در محور اهداف كاربردي بايد نوشت كه نتايج به دست آمده چه كاربردي خواهد داشت. در محور ضرورت هاي خاص انجام تحقيق بايد با بيان تناقض هاو مشكلات به كمك منابع علمي به لزوم تحقيق و كاربردهاي آن اشاره كرد. براي بيان اهميت و ضرورت تحقيق، بايد به دلايل انجام پژوهش در رابطه با مساله مطرح شده اشاره كنيم. همانطور كه در بيان مساله اشاره شد، بايد با استدلال منطقي و در ادامه مساله اي كه مطرح شده، به ضروت اجراي تحقيق و امكان استفاده كاربران احتمالي آن بپردازيم.
۹٫ بخش روش تحقيق: در اينجا بايد به روش تحقيق، جامعه، نمونه و متغيرهاي تحقيق اشاره شود.
۱۰٫ بخش روش گردآوري اطلاعات: در اينجا بايد شيوه گردآوري اطلاعات بر اساس نوع روش تحقيق منتخب، توضيح داده شود. بر اين اساس شما مي توانيد به روش هاي ميداني، كتابخانه اي(اسنادي)، آزمايشگاهي يا ديگر روش ها اشاره كنيد.
۱۱٫ بخش ابزارگردآوري اطلاعات: بايد مشخص كرد كه از كدام يك از ابزارهاي پرسشنامه، آزمون، مصاحبه، مشاهده و يا هرگونه سياهه احتمالي استفاده مي كنيد.
۱۲٫ بخش روش تجزيه و تحليل اطلاعات: در اينجا بايد روش هاي آماري منتخب را معرفي كنيد.
۱۳٫ جدول زمان بندي مراحل انجام تحقيق: در اين بخش، بايد در يك زمان بندي از تصويب تا دفاع نهايي را مشخص مي كند. اين دوره معمولاً براي پايان نامه هاي كارشناسي ارشد، ۶ماهه و براي رساله هاي دكترا يكساله است.
۱۴٫ بخش فهرست منابع ومآخذ (فارسی وغیر فارسی ) مورد استفاده در پایان نامه: در اینجا باید تنها منابعی نوشته شوند که در بیان مساله و سایر بخش های پروپوزال از آنها استفاده شده است. در این صورت منابع را مي توان با توجه به ملاحظات زير نوشت.
• ابتدا منابع فارسی و سپس منابع انگلیسی بر اساس حروف الفبا تنظیم می شوند.
• شماره و ردیف. نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده(سال انتشار). عنوان کتاب، مقاله، گزارش یا پایان نامه تحصیلی همراه با ذکر عنوان پایان نامه دوره کارشناسی ارشد یا رساله دکترا(این قسمت با حروف ایتالیک و سیاه حروفچینی شود)، نام ناشر، مجله، سمینار یا موسسه علمی که مقاله در آن چاپ شده و یا نام دانشگاهی که پایان نامه در آنجا ارایه گردیده است. شماره مجله یا شماره جلد کتاب. شماره صفحه هایی که مطلب مورد نظر از آنها استخراج شده است(در صورتی که کل منبع موردنظربه عنوان مرجع مورد استفاده قرار گرفته باشد، لزومی به ذکر شماره صفحه ها نیست).
• توجه شود که نام و نام خانوادگی با علامت ویرگول، سال با علامت پرانتز و سپس نقطه، عنوان با علامت نقطه، و انتشارات با شهر نشر و صفحه ها با علامت ویرگول از یکدیگر جدا شوند.
• در صورتی که منبع بیش از یک نفر نویسنده داشت، پس از نوشتن نام هر نویسنده(ابتدا نام خانوادگی بعدکاما و بعد نام) از علامت (؛) برای جداکردن نام ها استفاده می کنیم. اگرمنبع مورد استفاده تعداد نویسندگان زیادی داشت، لازم است اسامی تمامی آنها قید شود.
• در زمینه کتاب ها یا مقالاتی که به یک نویسنده تعلق دارند، رعایت ترتیب زمانی انتشار آنها ضرورت دارد. دراین حالت ابتدا مورد جدیدتر مطرح می شود.
• اگر کتاب ترجمه شده است، نام مترجم پس از نام کتاب به شکل مثال زیربیان شود : بست، جان دبلیو(۱۳۷۳). روش های تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری. ترجمه حسن پاشاشریفی؛ نرگس طالقانی. تهران: انتشارات رشد، ۲۳-۲۷
• در صورتی که مقاله از اینترنت یا لوح فشرده انتخاب می شود، منبع نویسی به شکل زيرصورت گیرد: نام خانوادگی، نام نویسنده(سال نشر). عنوان مطلب، تاریخ دریافت، نشانی اینترنتی یا نام لوح فشرده. در مورد مقالاتی که از سایت های اینترنتی استفاده می شود، آدرس سایت به همراه دیگر اطلاعات مانند رفرنس های کتاب و مجله آورده شود.

نحوه ي طراحي طرح تحقيق

نحوه نگارش پروپوزال

پروپوزال يا طرح تحقيق ، پيش نويس پ‍ژوهشي است كه شما مي بايست براي اخذ مدرك تحصيلي خود انجام دهيد. در پروپوزال ، شما به معرفي موضوعي كه براي پايان نامه خود انتخاب كرده ايد ، توضيح اهميت آن موضوع ، ذكر پ‍‍ژوهش هايي كه در گذشته در اين باره صورت گرفته ، و نتايجي كه فكر مي كنيد از تحقيق خواهيد گرفت می پردازيد. هم چنين روش يا روش هايي كه در پژوهش از آن ها بهره خواهيد گرفت را ذكر مي كنيد.

شكل پروپوزال بنا بر هدفي كه از آن داريد و يا به مقتضاي رشته تحصيلي شما مي تواند قدري متغير باشد. اما شكل بندي بنيادين آن ، همواره بايد شامل عنوان بندي های مشابه و بخش هاي زير باشد :

۱- موضوع تحقيق ( Project Title )

ذيل اين عنوان مي بايست عنوان دقيق تحقيق خود را ذكر كنيد. براي مثال :

Project Title: Women Role in Southeast Thailand

 

۲- توضيح موضوع و اهميت آن ( Importance and Statement of Topic )

در اين بخش مي بايست جوانب موضوع ، چگونگي ارتباط آن با رشته تحصيلي مورد نظر ، و اهميت موضوع به لحاظ علمي و كاربردي را توضيح دهيد. روشن کنید چرا این موضوع باید برای استاد راهنمای بالقوه ی شما جذاب باشد؟ چه مشکل یا مساله ی جدیدی را می خواهید مطرح کنید؟ و چرا حل آن مهم است؟

 

۳- ادبيات تحقيق و پژوهش هاي مرتبط ( Review of Literature and Relevant Topics)

زير اين عنوان ، بايد توضيح مختصر اما جامعی همراه با رفرنس دهی صحیح آکادمیک (استاندارد هاروارد) درباره پژوهش هايي كه پيش از شما روي اين موضوع و موضوعات نزديك به آن انجام شده بدهيد. در اين بخش در واقع بايد به ذكر پژوهش هايي بپردازيد كه شما قصد داريد يافته هاي آن ها را تكميل كنيد ، اشتباهات آن ها را رفع نماييد و يا نتايج آن ها را رد كنيد. این قسمت باید به استاد راهنمای بالقوه ی شما اثبات کند که شما مطالعه و احاطه ی کافی به مطلبی که موضوع پژوهش است را دارید. بیشترین استفاده از منابع تحقیق (که در قسمت آخر می آیند)، چه کتاب باشند چه مقاله، نشریه، ویدئو یا هر مورد دیگر، در این قسمت انجام می شود.

 

۴- اهداف و فرضيه ها ( Aims and Hypothesizes )

در اين بخش بايد به ذكر نتايجي بپردازيد كه فكر مي كنيد از تحقيق خواهيد گرفت. توضيح دهيد كه از انجام تحقيق چه هدفي داريد؟ به كدام سمت حركت مي كنيد؟ و فكر مي كنيد به كجا خواهيد رسيد؟ چه گزاره هایی را ممکن است رد یا اثبات کنید؟ باز هم توضیح دهید پژوهش شما دقیقاً چه کارآیی (هایی) خواهد داشت.

 

۵- روش ها و ابزار هاي تحقيق ( Methodology )

در اين قسمت توضيح دهيد كه در انجام پروژه از چه روش هاي علمي سود خواهيد برد و چه ابزارهايي را براي رسيدن به اهداف تحقيق به خدمت خواهيد گرفت. این ها می بایست روش های استاندارد تحقیق باشند که در مورد خاص تحقیق شما کاربرد دارند.

 

۶- منابع( References )

فهرستي از منابعي كه در نوشتن پروپوزال از آنها استفاده کرده اید، پایه ی مطالعات قبلی شما هستند یا اینکه فكر مي كنيد از آن ها استفاده خواهيد كرد را الفبايي و منظم كنيد و در اين بخش بياوريد. رفرنس دهی می بایست با استاندارد هاروارد منطبق باشد.

تعاونی نیرومندسازی تحقیقات, دانلود, تحقیق, سمینار, پایان نامه,کارشناسی, کارشناسی ارشد, دکتری, PHD, تز ارشد, تز دکتری, پروپوزال ,دانلود رایگان, مشاوره, مقاله ، کنفرانس، ISI ، journal , تحقیق, پیاده سازی, پایان نامه, دفاع, فوری, دانلود, سمینار , کارشناسی ارشد , پروپوزال, تحقیق , پایان نامه, آماده , رایگان, شرکت ,فن­ آوری, اطلاعات, و ,ارتباطات ,ایده ­پردازان, کوثر,شرکت فن­ آوری اطلاعات و ارتباطات ایده پردازان کوثر, دانلود, سریع, راحت ,مقاله, منابع , کتاب ,پایان نامه ,ترجمه ,سمینار ,تحقیق ,پروپوزال

چگونه پروپوزال بنویسیم؟

بسیاری از دانشجویان و پژوهشگران تازه کار درک درستی از معناء، کارکرد و اهمیت پروپوزال پژوهشی ندارند کیفیت پژوهش نسبت مستقیمی با کیفیت پروپوزال دارد.  پروپوزال بد حتی  اگر به تصویب هم برسد پروژه را خراب می کند . پروپوزال خوب، برعکس ، نه تنها موفقیت پروژه را نوید می دهد، بلکه کمیته پروژه را نیز در به رسمیت شناختن شما به عنوان پژوهشگری توانا  تحت تأثیر قرار می دهد .

نكات مهم

۱- پروپوزال را با موضوع شروع نكنيد، بلكه عنواني مانند مثال زير را در روي جلد بياوريد و بعد متن پروپوزال را بنويسيد :

 

A PhD / Master Dissertation Proposal Presented to

The Department of Gerontology

Faculty of Gerontology

University Putra Malaysia

Presented By : Maryam Mobini

 

۲- اين نكات را در مورد انتخاب و نگارش تيتر پروژه رعايت كنيد :

الف ) سعي كنيد موضوع روشن و ساده باشد. از خوشگل كردن عنوان تحقيق خودداري كنيد !

ب ) عنوان پروژه را به صورت خلاصه اي فشرده از آن چه در ذهن داريد در نظر بگيريد. سعي كنيد با همان يك جمله عنوان پروژه بتوانيد چارچوب كلي تحقيق و هدف هايتان را به خواننده منتقل كنيد. عنوان كار شما بايد كاملاً مشخص كند كه شما مي خواهيد چه چيز را و در چه شرايطي مطالعه كنيد.

پ ) در جمله بندي عنوان پروژه دقت كنيد تا چيدمان آن طوري باشد كه آن چه اصل موضوع تحقيق شماست از فرع آن قابل تشخيص باشد. به اين دو مثال دقت كنيد:

۱- Red-haired Musicians and Their Preferences for Music Style

۲- Music Style Preferences of Red-haired Musicians

 

در اين جا هر دو جمله ظاهراً يك مفهوم را منتقل مي كنند:”سليقه موزيسين هاي مو قرمز در انتخاب سبک موسيقي” . اما عملاً تفاوتي بين اين دو وجود دارد و آن هم اين است كه در جمله اول ، تعبير خواننده اين است كه توجه بيشتر ما به موزيسين هاي مو قرمز است و ما اول موزيسين هاي مو قرمز را بررسي مي كنيم و بعد به سليقه موسيقيايي آن ها مي پردازيم. اما در جمله دوم بر عكس ، اولويت به سبك هاي موسيقي و سليقه موسيقيايي داده شده و موزيسين هاي مو قرمز در درجه دوم قرار دارند.

ت ) سعي كنيد كلمات اضافي را از عنوان پروژه حذف كنيد . دو مثال زير در واقع يكي هستند ، اما شماره ۲ مقبوليت بيشتري دارد :

۱- The Systematic Development which has occurred during last 50 years and has Changed the face of Southeast Asia

۲- Changes and Development in Southeast Asia

ث) در هنگام انتخاب موضوع توجه کنید که موضوع تحقیق شما باید برای کسی که پروپوزال را بررسی می کند جذاب باشد و استفاده از بودجه ی دولتی جهت انجام آن پروژه معقول به نظر برسد. به عنوان مثال اگر موضوع تحقیق شما در مورد ایران باشد، برای دولت مالزی سرمایه گذاری روی شما به عنوان دانشجو هیچ گونه توجیهی ندارد. پس سعی کنید موضوعی انتخاب کنید که در مورد مسائل کلی یا در زمینه ی مسائل مربوط به کشور مالزی باشد.

 

۳- در مورد (۱)هدف هايي كه از تحقيق داريد و (۲) ابژه اي كه براي مطالعه انتخاب كرده ايد(Objectives) حتماً دقت كنيد كه در رابطه كامل با هم باشند و در نگارش پروپوزال سعي كنيد كه اين رابطه را به خوبي نمايش دهید.

۴- در زمينه چگونگي انتخاب روش تحقيق نيز ، وضع به همين ترتيب است. سعي كنيد مناسب ترين ، عملي ترين ، علمي ترين و هم خوان ترين روش را براي پژوهش مورد نظرتان انتخاب كنيد.

۵- پروپوزال را تميز و با بخش بندي مناسب تحويل دهيد. سعي كنيد مرز بين عنوان ها مشخص باشد و مطالب را بر روي ۱ روي كاغذ A4 تايپ كنيد.

۶- حجم پروپوزال میبایست برای دوره های کارشناسی ارشد حداقل ۵ صفحه و برای دکتری حداقل ۸ صفحه باشد. در این میان حداقل یک صفحه به ادبیات تحقیق و حداقل یک صفحه به منابع تحقیق اختصاص دهید. سعی کنید از منابع جدید و به روز (حداقل از سال ۲۰۰۰ به بعد) استفاده نمایید و همه ی منابع پروژه فارسی زبان نباشند. هم چنین توجه بفرمایید فونت استاندارد برای متن پروپوزالTimes and New Romans  با سایز ۱۲  است.

۷- از نوشتن موارد اضافه در پروپوزال ، مثل عريضه نويسي براي استاد راهنما و غيره ، جداً خود داري كنيد. از توضيح اضافه هم پرهيز كنيد.

۸- در مورد نگارش انگليسي ، حتماً درباره متن پروپوزال با يك مترجم و يا كسي كه انگليسي ادبي را به خوبي مي داند مشورت كنيد. متن پروپوزال می بایست به لحاظ علمی و ادبی هیچ غلطی نداشته باشد.

۹- پروپوزال را جدي بگيريد! سنجش علمي شما در واقع فقط از طريق پروپوزال ميسر است . پس تمام تلاش و دانش خود را براي تنظيم آن به كار بگيريد.

معرفی و راهنمای استفاده از ساینس دایرکت ScienceDirect

معرفی و راهنمای استفاده از ساینس دایرکت ScienceDirect

دانلود سریع و راحت تمامی مقالات و منابع مورد نیاز شما

با TopNumber جدیدترین مقالات علمی را از دست نخواهید داد ...

​http://www.topnumber.ir

نام شركتElsevier در سال ۱۵۸۰، زماني كه لوئيس الزوير(Lowys Elsevier) شروع به فروختن كتاب به دانشجويان كرد مطرح شد. Elsevier يكي از اولين ناشراني است كه به چاپ مجلات علمي و شرح وقايع علمي پرداخته است. نويسندگاني كه با Elsevier همكاري داشته اند از نامداران روزگار خود بوده اند كه مي توان از اسكاليجر(Scaliger)، گاليلئو (Galileo) ، اراسموس (Erasmus) و دكارت (Descartes) نام برد.شعبه اصلي Elsevier Science در آمستردام هلند مي باشد.

ٍElsevier يك ناشر چند رسانه اي پيشرو مي باشد كه محصولات و خدمات علمي، فني و پزشكي را در سراسر دنيا منتشر مي كند.Elsevier بيش از ۲۰۰۰۰۰ محصول و خدمات ارائه مي دهد كه شامل مجلات، كتابها، محصولات و خدمات الكترونيكي، پايگاههاي اطلاعاتي مي باشد و هر سال  بيش از ۱۶۰۰ نشريه و ۱۲۰۰ كتاب را  منتشر مي نمايد.

Brand هاي اصلي Elsevier Science ناشرين Academic Press،  Butterworth-Heinemann، Cell Press، Churchill-Livingstone، MDL، Engineering  Information، Excerpta Medica، The Lancet،MD consult، Mosby، North-Holland، Pergamon، ScienceDirect و WB Saunders مي باشد.

ُScienceDirect: يك سرويس اطلاعاتي الكترونيكي پيشرو مي باشد كه به وسيله آن به بيش از ۱۷۰۰ مجله علمي، فني، پزشكي به صورت تمام متن(fulltext) دسترسي پيدا مي كنيد. به بيش از ۵۹ ميليون چكيده مقالات علمي دسترسي پيدا مي كنيد. با مقالات بيش از ۱۲۰ ناشر ديگر ارتباط  برقرار مي كنيد.دسترسي به مقالات آن طبق اشتراك دانشگاه تهران از سال ۱۹۹۹ به بعد مي باشد.

Academic Press: در حدود ۶۰ سال است كه اطلاعات مورد نياز دانشمندان، محققان، مهندسان و متخصصان در صنعت و دانشگاه را ارائه مي نمايد و شامل بيش از ۱۶۷۰۰۰ مقاله از حدود ۲۵۰ نشريه مي باشد.

پوشش موضوعي آن عبارتند از: كشاورزي و علوم زيستي – هنرها و علوم انساني – بيوشيمي، ژنتيك وزيست شناسي مولكولي – تجارت، مديريت و حسابداري – مهندسي شيمي – شيمي – علوم تصميم گيري(Decision Sciences) – زمين و علوم سياره اي – اقتصاد، اقتصاد سنجي و مالي – انرژي – مهندسي – محيط زيست – ايمني شناسي و ميكروبيولوژي – علوم مواد – رياضيات – پزشكي و دندانپزشكي – علوم اعصاب – پرستاري  فارماكولوژي، سم شناسي و علوم دارويي – فيزيك و ستاره شناسي – روانشناسي – علوم اجتماعي – دامپزشكي و علوم دامي

 

 

::عضويت در ScienceDirect

با توجه به اينكه دسترسي به ScienceDirect بر اساس IP Addressها تنظيم شده است و احتياجي به وارد كردن user name و password ندارد ولي با عضويت(Register) در ScienceDirect  و ايجاد يك پروفايل شخصي(My Profile) از امكاناتي مانند ذخيره كردن جستجو ها، ايجاد ليستي از نشريات مورد علاقه(My Favorite Journals and Book Series) و Search Alerts، Journal Issue Alerts وCitation Alerts و ايجاد تاريخچه جستجو search history و تركيب كردن جستجوها با هم استفاده كنيد.

اگر شما عضو هستيد user name و password  خود را در كادر Register or Login وارد كنيد و در صورتيكه عضو نمي باشيد با انتخاب لينك Register و پر كردن فرم عضويت(Registration) با وارد كردن نام، نام خانوادگي، آدرس e-mail و وارد كردنpassword و انتخاب موضوعات مورد علاقه خود و كليك كردن دكمه done  سيستم user name در اختيار شما قرار مي دهد و با كليك دكمه login now مي توانيد از اين امكانات استفاده كنيد.

براي استفاده ازپروفايل شخصي خود دكمه (My Profile) را از بالا انتخاب كنيد. كه امكان تغيير رمز عبور(password) و تغيير مشخصات شخصي و حذف و اضافه آگاهي رساني(Add/Remove Alerts) كه در قسمت آگاهي رساني(ALERT) توضيح داده شده است و ايجاد ليستي از نشريات مورد علاقه وجود دارد.

با انتخاب لينك Remove Favorite Journals and Book Series ليست نشريات و همچنين ليست نشريات مورد علاقه خود را خواهيد ديد كه امكان حذف و اضافه كردن هر كدام از نشرياتي را كه اشتراك داشته باشيد وجود دارد البته روش ديگري نيز براي اضافه كردن يك نشريه به ليست نشريات مورد علاقه خود وجود دارد كه در قسمت مرور(Browse) توضيح داده شده است.

 

::جستجوي سريع(Quick)

در روش جستجوي سريع كلمه يا عبارت جستجو را در كادر جستجو وارد كنيد، جستجو شما در تمام فيلدهاي عنوان (Title)، چكيده (Abstract)، كليد واژه ها(keywords) و نويسندگان(authors) انجام خواهد شد.

 

::جستجوي مقدماتي(Basic)

ابتدا دكمه Search را انتخاب كنيد.

سر برگ All Sources را براي انتخاب منابع جستجو انتخاب كنيد.

سر برگ Basic را از سمت راست انتخاب كنيد.

در هر يك از كادر هاي جستجو، كلمه جستجو را وارد كنيد و اگر در هر كادر جستجو دو كلمه وارد كنيد آن را به عنوان يك عبارت در نظر مي گيرد. در جستجوي مقدماتي از منوي كشويي فيلد جستجو (Within ) فيلد مورد نظر خود را انتخاب كنيد كه عبارتند از:

 • نويسندگان(authors)
 •  نام نشريه(Journal Name)
 • عنوان(Title)
 • كليد واژه ها(keywords)
 • چكيده (Abstract)
 • مرجع(Reference)
 • شابك(ISBN) يا ISSN
 • موسسه يا سازماني كه نويسنده به آن وابسته است (Affiliation)
 • تمام متن (Full Text) مي باشد.

در روش جستجوي مقدماتي شما مي توانيد از عملگرهاي AND، OR و AND NOT استفاده نماييد كه در قسمت عملگرها توضيح داده شده است.

مي توانيد منابع جستجوي خود را به مجلات، كتابها و پايگاههاي چكيده محدود نماييد.

مي توانيد موضوع (subject) جستجوي خود را مشخص كنيد به عنوان مثال “Medicine and Dentistry”را انتخاب كنيد و اگر تمايل داشتيد كه در چند موضوع جستجوي شما انجام شود با استفاده از crtl+click انتخاب كنيد.

مي توانيد جستجوي خود را از لحاظ زماني محدود كنيد كه به عنوان مثال از سال ۲۰۰۳ تا به حال باشد.

سپس روي دكمه Search كليك كنيد.

 

::جستجوي پيشرفته(Advanced)

در جستجوي پيشرفته (Advanced) با استفاده از عملگرها  مي توانيد جستجوي خود را دقيقتر كنيد.

ابتدا دكمه Search را انتخاب كنيد.

سر برگ All Sources را براي انتخاب منابع جستجو انتخاب كنيد.

سر برگ Advanced را از سمت راست انتخاب كنيد.

كلمه هاي مورد نظر خود را با استفاده از عملگرها  در كادر جستجو وارد كنيد.

مي توانيد منابع جستجوي خود را به مجلات، كتابها و پايگاههاي چكيده محدود نماييد.

مي توانيد موضوع (subject) جستجوي خود را مشخص كنيد به عنوان مثال “Medicine and Dentistry”را انتخاب كنيد و اگر تمايل داشتيد كه در چند موضوع جستجوي شما انجام شود با استفاده از crtl+click انتخاب كنيد.

مي توانيد جستجوي خود را از لحاظ زماني محدود كنيد كه به عنوان مثال از سال ۲۰۰۳ تا به حال باشد.

سپس روي دكمه Search كليك كنيد.

 

::تاريخچه جستجو(Search History)

تاريخچه جستجو جدولي است كه ليست استراتژي هاي جستجو  و تعداد مقالات بازيابي شده  هر  استراتژي جستجو را نمايش مي دهد.

براي استفاده از اين امكان بايد با  user name و password خود به سيستم login  كنيد و سپس روي لينك Turn On كه در زير صفحه جستجو قرار دارد كليك نماييد.

امكان اجراي مجدد جستجو(re-run ) و ايجاد تغيير(edit) و حذف(delete) جستجو وجود دارد.

امكان تركيب كردن استراتژي هاي جستجو با استفاده از Combine with AND و Combine with OR وجود دارد.

هر جستجو به مدت ۷ روز در جدول تاريخچه جستجو باقي مي ماند براي ذخيره كردن آن بر روي لينك...Save History As كليك كنيد.

 

::نگاهي به صفحه نتيجه جستجو

در صفحه نتيجه جستجو ليستي از اطلاعات كتابشناختي(Citations) مقالات بازيابي شده را خواهيد ديد.

براي اينكه كلمه هاي ديگري را به جستجوي اوليه خود اضافه كنيد در كادر search within resultsكلمه هاي مورد نظر را وارد كنيد و جستجو كنيد.

براي ديدن قسمتي يا تمام چكيده مقاله از منوي كشويي :View  يكي از گزينه هايCitations،Partial Abstracts + Citations و Full Abstracts + Citations را انتخاب كنيد.

به صورت پيش فرض اطلاعات كتابشناختي مقالات بر اساس جديدترين مقاله مرتب شده اند.

مي توانيد نتايج جستجو را بر اساس ميزان ارتباط(Relevance) و يا جديدترين مقاله(Date) بازيابي كنيد، كه از منوي كشويي :Sort By آنها را انتخاب كنيد.

مي توانيد از صفحه نتيجه جستجو  تعدادي از اطلاعات كتابشناختي(Citations) را انتخاب كنيد و با استفاده ازDisplay Checked Docs فقط اطلاعات كتابشناختي هايي را كه انتخاب كرده ايد ببينيد.

براي ايجاد تغيير در جستجوي اوليه خود Edit Search را كليك كنيد.

براي ذخيره كردن جستجوي خود Save Search را كليك كنيد لازم به ذكر است كه براي استفاده از اين امكان بايد با  user name و password خود به سيستم login  كنيد و سپس روي لينك Turn Onكه در زير صفحه جستجو قرار دارد كليك نماييد تا استراتژي جستجوي شما در تاريخچه جستجو(Search History) ذخيره  شود كه در قسمت تاريخچه جستجو در باره آن توضيح داده شده است.

به منظور اينكه به صورت اتوماتيك و متناوب هر روز، هر هفته و يا هر ماه  جستجوي شما اجرا شود و در صورت يافتن ركورد جديدي با  e-mail به شما اطلاع بدهد Save as Search Alert را كليك كنيدكه در آگاهي رساني(ALERT) در باره آن توضيح داده شده است. لازم به ذكر است كه براي استفاده از اين امكان بايد با  user name و password خود به سيستم login  كنيد.

مي توانيد از صفحه نتيجه جستجو  تعدادي از اطلاعات كتابشناختي(Citations) را انتخاب كنيد و با استفاده از E-mail Articles  اطلاعات كتابشناختي هايي را كه انتخاب كرده ايد همراه با لينك دسترسي به متن كامل مقاله e-mail كنيد.

مي توانيد از صفحه نتيجه جستجو  تعدادي از اطلاعات كتابشناختي(Citations) را انتخاب كنيد و با استفاده از Export Citations اطلاعات كتابشناختي هايي را كه انتخاب كرده ايد را به فرمت RIS و يا (ASCII)اسكي download نماييد.

 

::نگاهي به متن مقاله

 

با TopNumber جدیدترین مقالات علمی را از دست نخواهید داد ...

​http://www.topnumber.ir

متن مقاله از دو روش جستجو و مرورBrowse در دسترس شما قرار مي گيرد.

متن مقاله به  فرمتهاي مختلف  در دسترس شما قرار مي گيرد:

 1. Abstract اين فرمت شامل چكيده مقاله مي باشد.
 2. Abstract+ References اين فرمت شامل چكيده مقاله و مرجع هاي اين مقاله(references) مي باشد.
 3. SummaryPlus اين فرمت شامل
  • چكيده مقاله(abstract)
  • رئوس مطالب مقاله(outline article)
  • تصاوير و اشكال و جداول به صورت كوچك شده
  • مرجع هاي اين مقاله(references) مي باشد.
 4. PDF formatمتن كامل مقاله آن گونه كه در مجله چاپ شده در اختيار شما قرار مي گيرد.
 5. Full-text + Linksاين فرمت شامل
  • چكيده مقاله(abstract)
  • رئوس مطالب مقاله(outline article)
  • متن مقاله
  • تصاوير و اشكال و جداول به صورت كوچك شده
  • مرجع هاي اين مقاله(references) مي باشد.

در قسمت رئوس مطالب مقاله(outline article) امكان دسترسي به قسمتهاي خاصي از مقاله تهيه شده است.

با استفاده از E-mail Article شما مي توانيد اطلاعات كتابشناختي مقاله را  همراه با لينك دسترسي به متن كامل مقاله e-mail كنيد.

با استفاده از Export Citation شما مي توانيد اطلاعات كتابشناختي مقاله و چكيده آن را  به فرمتRIS و يا (ASCII)اسكي download نماييد.

با استفاده از Cited By  شما مي توانيد مقالاتي را كه اين مقاله مرجع(references) آن مي باشد را بازيابي نماييد.

به منظور اينكه سيستم به صورت اتوماتيك و متناوب هر روز، هر هفته و يا هر ماه  كنترل كند و در صورت يافتن مقاله جديدي كه اين مقاله مرجع(references) آن  باشد، با  e-mail به شما اطلاع بدهدSave as Citation Alert را كليك كنيد كه در آگاهي رساني(ALERT) در باره آن توضيح داده شده است. لازم به ذكر است كه براي استفاده از اين امكان بايد با  user name و password خود به سيستم log in  كنيد.

 

::مرور(Browse)

 

ابتدا دكمه Journals را انتخاب كنيد.

از منوي كشويي :Select All Journals and Book Series, Favorites, or a specific subject تمام نشريات يا موضوع مورد نظر خود را انتخاب كنيد از منوي كشويي: Sort By عنوان(Title) را انتخاب كنيد و از منوي كشويي :Display  گزينه Subscribed را انتخاب كنيد به اين ترتيب كليه نشرياتي كه دانشگاه تهران در زمينه موضوعي كه شما انتخاب كرده ايد مشترك مي باشد را ملاحظه خواهيد نمود.

با انتخاب موضوع(subject) از منوي كشويي : Sort By مي توانيد مطابق طبقه بندي موضوعيSciencedirect، موضوع مورد نظر خود را انتخاب كرده و نشرياتي كه در آن طبقه بندي موضوعي جاي دارند را ببينيد.

با انتخاب ناشر(Publisher) از منوي كشويي : Sort By مي توانيد  ليست ناشرين را خواهيد ديد با كليك كردن روي نام ناشر مورد نظر خود ليست نشريات آن ناشر را خواهيد ديد.

در كادر جستجوي :Search for a Journal or Book Series Title  شما مي توانيد قسمتي از نام نشريه مورد نظر خود يا نام كامل آن را وارد كنيد و دكمه Go را كليك كنيد تا به راحتي homepage آن نشريه در اختيار شما قرار گيرد.

در homepage نشريات شما مي توانيد هر شماره از نشريه را انتخاب كنيد و محتويات آن را مرور كنيدو همچنين به منظور اينكه سيستم به محض اينكه شماره جديد نشريه  به صورت online در دسترس قرار گيرد، با  e-mail به شما اطلاع بدهد گزينه Alert me when new Journal Issues are available  را فعال كنيد  و دكمه submit  را كليك نماييد كه در آگاهي رساني(ALERT) درباره آن توضيح داده شده است. لازم به ذكر است كه براي استفاده از اين امكان بايد با  user name وpassword خود به سيستم log in  كنيد.

براي اينكه نشريه اي را به ليست نشريات مورد علاقه خود اضافه كنيد گزينه Add this journal to My Favorite Journals  را فعال نماييد و دكمه submit  را كليك نماييد لازم به ذكر است كه براي استفاده از اين امكان بايد با  user name و password خود به سيستم log in  كنيد.

 

::آگاهي رساني(ALERT)

زماني كه شما با  user name و password خود به سيستم log in  كنيد از Alert مي توانيد استفاده كنيد.

ابتدا دكمه Alerts را انتخاب كنيد.

سه امكان Search Alerts، Volume/Issue Alerts و Citation Alerts در اختيار شما قرار مي گيرد.

 

 1. Search Alerts:به منظور اينكه به صورت اتوماتيك و متناوب هر روز، هر هفته و يا هر ماه جستجوي شما اجرا شود و در صورت يافتن ركورد جديدي با  e-mail به شما اطلاع بدهدSave as Search Alert را كليك كنيد لازم به ذكر است كه براي استفاده از اين امكان ابتدا بايد جستجوي خود را اجرا كنيد و در صفحه نتايج جستجو Save as Search Alert را كليك كنيد.

امكان ايجاد تغيير(Modify) و حذف(Delete) و اضافه كردن Alert جديد (Add Search Alert) نيز وجود دارد.

 

 1. Volume/Issue Alerts:به دو طريق مي توانيد Volume/Issue Alerts را ايجاد نماييد:

الف:با مراجعه homepage نشريات از طريق انتخاب دكمه Journals و انتخاب نشريه مورد نظر، به منظور اينكه سيستم به محض اينكه شماره جديد نشريه  به صورت online در دسترس قرار گيرد، با  e-mail به شما اطلاع بدهد گزينه Alert me when new Journal Issues are available  را فعال كنيد  و دكمه submit را كليك نماييد.

ب:با كليك كردن Add/Remove Volume/Issue Alerts ليست اسامي نشريات در دسترس شما قرار مي گيرد كه مي توانيد آن را انتخاب نماييد.

امكان حذف(Delete) نيز وجود دارد .

 

 1. Citation Alerts:ابتدا بايد جستجوي خود را اجرا كنيد از صفحه نتيجه جستجو مقاله مورد نظر خود را انتخاب كنيد و سپس لينك  Save as Citation Alert را كليك كنيد به اين ترتيبسيستم به صورت اتوماتيك و متناوب هر روز، هر هفته و يا هر ماه  كنترل مي كند و در صورت يافتن مقاله جديدي كه اين مقاله مرجع(references) آن  باشد، با  e-mail به شما اطلاع مي دهد.

امكان ايجاد تغيير(Modify) و حذف(Delete) و اضافه كردن Alert جديد (Add Citation Alert) نيز وجود دارد.

 

::عملگرها

AND : برای ترکيب دو مفهوم می آيد و هر وقت بين دو کليد واژه در عبارت جستجو قرار گيرد، رکوردهايی را بازيابی می کند که هر دو کليد واژه را با هم داشته باشد.
OR : برای ترکيب کليد واژه های مشابه به کار می رود و  رکوردهايی را بازيابی می کند که که يک يا هر دو کليد واژه را در خود داشته باشد.
AND NOT : برای جدا کردن و کنار گذاشتن يک کليد واژه به کار می رود و هر وقت بين دو کليد واژه به کار رود، رکوردهايی را بازيابی می کند که کليد واژه اول را داشته باشد ولی کليد واژه دوم را نداشته باشد.

َPRE/nn : اگر بخواهيد از دو کليد واژه مورد جستجو ، يکی مقدم بر ديگری باشد، اين عملگر را پس از کليدواژه ايی که بايد اول بيايد قرار داده و کليدواژه بعدی را پس از اين عملگر بنويسيد .و با جايگزين کردن عدد از رقم ۱ تا ۲۵۵ به جای nn ، کليدواژه ها به فاصله تعداد عدد قرار داداه شده از هم فاصله بازيابی خواهند شد.
مثال : behavioral PRE/3 disturbances، عباراتی را بازيابی می کنند که تا ۳ کلمه يا کمتر از آن کلمه بين اين دو کليدواژه قرار گرفته باشد.W/nn : اگر بخواهيم دو يا چند کليد واژه مورد جستجو به فاصله تعداد کلماتی که ما تعيين کنيم از هم قرار گرفته و بازيابی شوند از اين عملگر استفاده می شود به ترتيبی که با جايگزين کردن عدد از رقم ۱ تا ۲۵۵ به جای nn به اين نتيجه خواهيم رسيد.
و تفاوت اين عملگر با عملگر PRE/nn اين است که ترتيب کلمات در عبارت جستجو در بازيابی اعمال نمی گردد.
توجه: برای قرار گرفتن کليدواژه ها در يک عبارت از : W/3, W/4, or W/5 بين کليدواژه ها استفاده نماييد.
برای قرار گرفتن کليدواژه ها در يک جمله از W/15 بين کليدواژه ها استفاده نماييد .
برای قرار گرفتن کليدواژه ها در يک پاراگراف از W/50 بين کليدواژه ها استفاده نماييد.

NOT W/nn : اگر بخواهيم دو يا چند کليدواژه مورد جستجو به فاصله تعداد کلماتی که ما تعيين کنيم از هم قرار نگرفته و بازيابی شوند از اين عملگر استفاده می شود به ترتيبی که با جايگزين کردن عدد از رقم ۱ تا ۲۵۵ به جای nn به اين نتيجه خواهيم رسيد.

W/SEG : برای بازيابی کليدواژه ايی که در يک فيلد مشخص قرار گرفته اند به کار می روند.

NOT W/SEG : برای بازيابی کليدواژه ايی که در يک فيلد مشخص قرارنگرفته اند به کار می روند.
* :
 اين کاراکتر در کليدواژه مورد جستجو، جايگزين يک يا چند حرف می شود و کليدواژه ها را با املای گوناگون آنها بازيابی می کند.
مثال: wom*n کلمات woman , women را بازيابی می کند. 
! :
 با اضافه کردن اين کاراکتر به پايان کليدواژه يا کليدواژه ها ، کليه کلمه هايی که از لحاظ املايی ريشه يکسانی با کليد واژه مربوطه دارند بازيابی می شوند .
مثال: با جستجوی کليدواژه !Behav کلمات behaviour, behavioural نيز بازيابی می شوند.() : در مواردی که از چند عملگر همزمان برای جستجو استفاده می شود و يا مقدم و موخر بودن اين عملگرها برای نتيجه جستجويتان اهميت داشته باشد استفاده می شود. ” “ : زماني كه بخواهيد يك عبارت دقيقا جستجو شود از اين عملگر استفاده مي كنيد به عنوان مثال”bondi mass“.

 چند نكته:
برای جستجوی حروف يونانی مانند آلفا يا بتا ، تلفظ انگليسی آنها وارد کنيد.
برای جستجوی کليدواژه ها بالا نويس و زير نويس دار آنها را در يک خط يکسان وارد کنيد.
مثال: برای جستجوی H2O ، کلمه  H2O را وارد کنيد .

برای جستجوی صورتهای جمع کلمات با قاعده ، وارد نمودن خود کلمه کافی است تا صورتهای جمع آن را نيز جستجو نمايد.
مثال: city کلمات city, cities, city’s, cities را نيز بازيابی می کند.
برای جستجوی صورتهای جمع کلمات بی قاعده از عملگر OR استفاده نماييد ، بدين ترتيب که شکل جمع و مفرد کلمه را با استفاده از OR ترکيب کنيد.

 

 

تمام مطلب فوق را خواندید؟

کار راحتی بود؟

ما تمام این مراحل دشوار رو برای شما آسان و سریع کرده ایم، در سایت ما جستجو نمایید، مقاله خود را انتخاب نمایید و آن دانلود کنید. سریع، راحت و آسان …

 

با TopNumber جدیدترین مقالات علمی را از دست نخواهید داد ...

​http://www.topnumber.ir

 

پایان نامه,کارشناسی, کارشناسی ارشد, دکتری, PHD, تز ارشد, تز دکتری, پروپوزال ,دانلود رایگان, مشاوره, مقاله ، کنفرانس، ISI ، journal , تحقیق, پیاده سازی, پایان نامه, دفاع, فوری, دانلود, سمینار , کارشناسی ارشد , پروپوزال, تحقیق , پایان نامه, آماده , رایگان,

سوالات متداول

دانلود سریع و راحت تمامی مقالات و منابع مورد نیاز شما

با TopNumber جدیدترین مقالات علمی را از دست نخواهید داد ...

​http://www.topnumber.ir

تاپ نامبر چیست؟

احتمالا بهتر از ما می‌دانید که چندی است، دسترسی دانشگاه‌ها به پایگا‌ه‌‌های اطلاعات علمی محدود شده و دانشجویان برای یافتن مقالات مورد نیاز خود با مشکلاتی مواجه‌‌اند. از آن‌جا که خودمان هم دانشجو هستیم و معنی این مشکل را به‌خوبی درک می‌کنیم، تیم تاپ نامبر را تشکیل دادیم و قرار گذاشتیم تا رفع کامل مشکل فعال بمانیم. حالا دیگر مدت زیادی است که در کنار دانشجویان بوده‌ایم و هزاران مقاله را برایشان تامین نموده‌‌ایم. ساده بگوییم تاپ نامبر را برای ارائه خدمات به جامعه علمی ایران ساختیم و امیدواریم به کمک شما بتوانیم در این راه موفق باشیم.

 

کتابخانه تاپ نامبر دسترسی به مقالات چه پایگاه‌هایی را پوشش می‌دهد؟

در حال حاضر دسترسی به بیشتر مقالات پایگاه‌های ScienceDirect ،Wiley ،Springer ،IEEE و Emerald فراهم شده است. تعداد دیگری از پایگاه‌ها نیز تا حدودی تحت پوشش قرار گرفته است، لذا شما می توانید لینک مقاله‌های پایگاه‌های دل‌خواه را در سایت وارد نمایید، در صورت دسترسی به شما اجازه دانلود داده خواهد شد.

 

آیا از طریق کتابخانه تاپ نامبر می‌توان علاوه‌بر مقالات به کتاب‌ها نیز دسترسی پیدا کرد؟

باید با افتخار به استحضار تمامی کاربران تاپ نامبر برسانیم که نسخه‌ی جدید تاپ نامبر، کتاب‌های الکترونیکی را نیز تحت پوشش قرار می‌دهد. هرچند این امکان درحال حال حاضر هنوز فعال نشده است، اما به محض تهیه‌ی راهنما و مطالب مربوط به این بخش، سرویس جستجو دانلود کتاب‌های الکترونیکی در اختیار دانشجویان، اساتید و محققان قرار خواهد گرفت.

 

مقالات مورد نیازم را در کجا می‌توانم جستجو کنم؟

بهترین راهکاری که تیم مدیریت و توسعه‌ی تاپ نامبر برای کاربران درنظر گرفته است، انتخاب پایگاه مورد نظر و جستجوی آنلاین مقالات، در نوار جستجوی اصلی سایت می‌باشد. این نوار به‌گونه‌ای طراحی شده است، که دانشجویان و محققین بتوانند بدون مراجعه به سایت‌های مختلف در ۴ پایگاه علمی اصلی که بسیار معتبر و پرکاربردند، مقالات را جستجو کرده، از لیست نتایج اقدام به دانلود آن نمایند. برای دانلود مقالات از طریق سرویس جستجوی مقاله، کافی است کلیدواژه‌های مد‌نظر خود را در نوار اصلی دانلود کتابخانه وارد کرده، سپس با کلیک برروی لیست کشویی که در پایین نوار دانلود قرار داده شده است، یکی از ۴ پایگاه: ساینس دایرکت، اشپرینگر، وایلی یا IEEE را انتخاب کنید و دکمه‌ی جستجو را فشار دهید. محققین و دانشجویانی که اندکی در امر جستجو دارای تجربه‌ی بالاتری هستند، می‌توانند با مراجعه به پایگا‌ه‌های علمی مدنظر خود، عناوین دل‌خواه را جستجو کنند و پس از یافتن مقالات مطلوب، با وارد کردن لینک آن در نوار دانلود کتابخانه، اقدام به تهیه آن نمایند.

 

چگونه می‌توانم از طریق کتابخانه‌ی تاپ نامبر مقاله‌ام را دانلود کنم؟

اگر عنوان مدنظر را به‌صورت مستقیم در کتابخانه تاپ نامبر جستجو کنید، می‌توانید پس از مشاهده‌ی نتایج به راحتی اقدام به تهیه و دانلود مقالات یا کتاب‌های مطلوب خود نمایید. درصورتی که مقاله‌/کتاب موردنظر را در پایگاه‌های اصلی تامین کننده جستجو و مشاهده کردید، برای دانلود آن کافی است لینک یا شناسه دیجتال آن را در نوار دانلود سایت تاپ نامبر کپی کنید و دکمه دانلود را کلیک کنید. پس از وارد کردن متن امنیتی نمایش داده شده و تایید آن، بررسی مقاله آغاز خواهد شد و در صورتی که امکان تامین آن وجود داشته باشد پس از چند لحظه لینک دانلود آن به شما نمایش داده خواهد شد که از طریق آن می توانید مقاله مورد نظرتان را دانلود کنید. درصورتی که مقاله‌ی موردنظر در دسترس نباشد، متنی به شما نمایش داده خواهد شد مبنی‌بر ارائه‌ی ایمیلی معتبر. تنها درصورتی که مطمئن هستید نیاز مبرم به کتاب/مقاله درخواست شده دارید، می‌توانید با وارد کردن ایمیل خود ما در جریان این نیاز قرار دهید، تا منبع موردنظر را تهیه کرده، در اختیار شما قرار دهیم.

 

 

لینک مقاله را از کجا پیدا کنم؟

پس از آنکه مقاله مورد نظرتان را در صفحه جستجوی پایگاه پیدا کردید، می توانید بر روی نام مقاله کلیک راست نموده و از منوی باز شده گزینه Copy Link Address یا Copy Link Location را انتخاب نمایید و سپس در صفحه اصلی کتابخانه تاپ نامبر در نوار دانلود کلیک راست نموده و گزینه Paste را انتخاب کنید. روش دیگر آن است که پس از یافتن مقاله در سایت پایگاه مورد نظر، بر روی نام مقاله کلیک کنید و به صفحه مقاله بروید. پس از ورود به این صفحه محتوای Address Bar مرورگر خود را کپی (Copy) کرده و در نوار دانلود تاپ نامبر آن را Paste نمایید.

 

 

آیا در دانلود منابع علمی از کتابخانه تاپ نامبر محدودیتی وجود دارد؟

ما تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا محدودیتی برای دسترسی به مقالات/کتب علمی اعمال نشود و تاحد امکان تمام نیازهای کاربران را فراهم آوریم. اما در شرایطی که تعداد درخواست‌ها بیش از توان پاسخگویی ما باشد محدودیت‌های تعدادی را برای تضمین امکان ارائه خدمات اعمال خواهیم نمود.

 

 

چگونه می‌توان با کتابخانه تاپ نامبر همکاری کرد؟

در صورتی که هر ایده یا پیشنهادی برای همکاری با تاپ نامبر دارید لطفا از طریق صفحه تماس با ما برای ما پیام بفرستید. همچنین اگر به پایگاه‌های مقالات دسترسی دارید و می‌توانید مقالات را دانلود کنید برای ما اطلاعات تماس و پایگاه‌های در دسترس خود را ارسال نمایید تا با شما تماس بگیریم. منتظر ایده‌ها و پیشنهادات شما هستیم.

 

 

آیا برای استفاده از خدمات لازم است عضو سایت شوم؟ عضویت در تاپ نامبر چه مزایایی دارد؟

تامین نیازهای اعضا تاپ نامبر اولویت اول ماست. ما تمام تلاش خود را برای تامین نیازهای آن‌ها انجام خواهیم داد و سعی خواهیم کرد روند ارائه خدمات را برای آن‌ها تسهیل نماییم. از جلمه خدماتی که در صددیم به‌زودی برای اعضا در نظر بگیریم، حذف عبارات امنیتی است که برای جلوگیری از دانلود سیستماتیک، در کتابخانه‌ی تاپ نامبر قرار داده شده است. عضویت در تاپ نامبر رایگان هست و شما می‌توانید همین الان تنها با وارد کردن ایمیل خود به جمع خانواده تاپ نامبر بپیوندید.

 

با TopNumber جدیدترین مقالات علمی را از دست نخواهید داد ...

​http://www.topnumber.ir

 

تعاونی نیرومندسازی تحقیقات, دانلود, تحقیق, سمینار, پایان نامه,کارشناسی, کارشناسی ارشد, دکتری, PHD, تز ارشد, تز دکتری, پروپوزال ,دانلود رایگان, مشاوره, مقاله ، کنفرانس، ISI ، journal , تحقیق, پیاده سازی, پایان نامه, دفاع, فوری, دانلود, سمینار , کارشناسی ارشد , پروپوزال, تحقیق , پایان نامه, آماده , رایگان, شرکت ,فن­ آوری, اطلاعات, و ,ارتباطات ,ایده ­پردازان, کوثر,شرکت فن­ آوری اطلاعات و ارتباطات ایده پردازان کوثر, دانلود, سریع, راحت ,مقاله, منابع , کتاب ,پایان نامه ,ترجمه ,سمینار ,تحقیق ,پروپوزال

پایگاه علمی کتاب‌ها و مقالات ساینس دایرکت (ScienceDirect)

دانلود سریع و راحت تمامی مقالات و منابع مورد نیاز شما

با TopNumber جدیدترین مقالات علمی را از دست نخواهید داد ...

​http://www.topnumber.ir

پایگاه علمی کتاب‌ها و مقالات ساینس دایرکت (ScienceDirect)

پایگاه علمی ساینس‌دایرکت، یکی از پایگاه‌های راه‌اندازی شده توسط انتشارات الزویر (Elsevier) است، که در حدود ۲۲۰۰ عدد از معتبرترین ژورنال‌های نمایه‌گذاری شده توسط موسسه‌ی علمی تامپسون رویترز (ISI) را مورد پشتیبانی قرار می‌دهد. تجربه نشان می‌دهد که این پایگا‌ه بیش از ۷۰ درصد نیازهای علمی اکثر دانشجویان و پژوهشگران را تامین می‌نماید.

کتاب‌خانه‌ی تاپ نامبر، سعی کرده است به بهترین نحو ممکن مقالات و کتاب‌های این پایگاه را مورد پشتیبانی خود قرار دهد.

ساینس دایرکت چیست؟

یکی از دادگان های علمی که توسط ناشر هلندی به نام الزویر ایجاد شده است، باید توجه کنیم که این دادگان از اسکپوس جداست و این دو، دو دادگان جدا از هم می باشند که توسط هاب از دیگر دادگان ها ی الزویر می توان هر دو را با هم جستجو کرد. این سه دادگان یعنی اسکپوس، ساینس دایرکت و هاب همه از دادگان های ایجاد شده توسط الزویر هستند که معمولا یک نام سایورس هم قبل از آن ها قرار میگیرد که برندی است که مرتبط یودن این سه را نشان می دهد مثل سایورس اسکپوس یا سایورس ساینس دایرکت. برای مثال با یکبار ثبت نام در یکی از این دادگان ها ما در ۲ دادگان دیگر هم ثبت نام کرده ایم.

سایورس ساینس دایرکت دادگانی است که متن کامل مقالات و چپنر های کتاب های مختلف را در اختبار می گذارد. بر خلاف اسکپوس که تنها حلاصه مقالات را نشان می دهد و برای دستری به متن کامل باید به مجلات آن مقالات مراجعه کنیم.

با ورود به وبسایت این دادگان شش سربرگ مشاهده می کنیم شامل:

۱- Home

۲- Publication

۳- Search

۴- My settings

۵- My alert

۶- Shopping cart

در سربرگ Home در بالای صفجه با استفاده از امکانات quick search می توانیم جستجوی خود را آغاز کنیم.

با انتخاب گزینه ی Articles جستحو در میان مقالات (مجلات و کتاب ها) و با انتخاب گزیته یImages جستجو در میان تصاویر ویدئو ها و جداول هم صورت می گیرد با انتخاب گزینه یArticles می توانیم مقاله ی مورد نظر خود را با استفاده از نام مجله یا نام کتاب، سال چاپ مجله و ایشوی آن و یا حتی صفحه ی آن و یا نام مولف آن مقاله هم جسنجو کنیم هچنین می توانیم ار قسمت All Field  هم استفاده کنیم. با انتخاب گزینه ی images، جستجو می تواند با نام ایمیج مربوطه، نام کتای یا مجله دربردارنده ی ایمیج و یا نامِ نویسنده صورت گیرد. پس دقت داشته باشیم که در Quick search که در بالای صفحه در سربرگ Home قرار دارد نتایج جستجو مربوط به تمام منابع این دادگان است یعنی Journal،  Books، Reference works، وفقط ایمیج را می توان به طور جداگانه جستجو کرد.

با اتخاب سریرگ Search  می توانیم جستجوی پیشرفته نیز داشته باشیم که نتایجی را در اختیار می گذارد که بیستر مرتبط باشد. در این قسمت شما می توانید با انتخاب گزینه ی All sourcre در همه ی منابع این دادگان جستجو کنید مثل quick search و با با گزینه های دیگر مثلJournal،  Books، Reference works، Images جستجوی خود را به صورت جداگانه داشته باشید.

در این قسمت می توانیم نتایج جستجوی خود را براساس بازه ی زمانی و همچنین در یک موضوع خاص محدود کنیم. جستجوی ما میتواند شامل چند کلید واژه باشد که ساینس دایرکت برای هر کدام یک فیلد در اختیار می گذارد که می توانیم فیلد ها ر ا با عملگر های مخصوص به هم مرتبط کنیم.

در این قسمت همچنین ساینس دایرکت Search tips را نیز در اختیار گذاشته که به ما می تواند دراین زمینه کمک کند.

با کلیک بر روی گزینه ی جستجو نتایج نشان داده می شود. تقریبا شبیه اسکپوس است:

زیر هر عنوان مقاله این گزینه ها وجود دارد: نمایش مقاله، فایل پی دی اف مربوط به آن، مقاله های مرتبط، نمایش رفرنس های مقاله. درکنار عنوان هر مقاله در سمت چپ نیز یک مربع وجود دارد برای اتخاب آن مقاله، که با انتخاب آن می توانیم از گزینه ی موجود در بالای نتایج جستجو استفاده کنیم مثل ایمیل کردن یک یا چند مقاله ی انتخاب شده، باز کردن یک یا چند مقاله ی انتخاب شده، دانلود فایل پی دی اف مقالات انتخاب شده، گرفتن خروجی برای سایتیشن ها مثلا برای ورود به اند نوت، که این امکانات به جز دسترسی به متن کامل مقالات تقریبا شبیه اسکپوس است و یاز شبیه اسکپوس می توانیم نتایج جستجو را نیز مرتب کنبم که البته در اینجا گزینه ها کمتر از اسکپوس است  و شامل تاریخ و نتایج مربوطه می باشد مثلا اسکپوس نتایج جستجو را بر اساس سایتیشن های مقاله هم مرتب می کند.

نتایج یک جستجو را می توان ریفاین نیز کرد که از طریق کادر موجود در سمت چپ صفجه انجام می شود. مثلا بر اساس نام مجله یا کتاب، سال انتشار، موضوع و عیره با دو گزینه ی اینکلود و اکسکلود در پایین این کادر. در بالای این کادر که مربوط به ریفاین کردن نتایج می باشد کادر کوچکی قرار دارد که کمک می کند تا در میان نتایج به دست آمده دوباره جستجو کنیم (Search within result)

اگر این صفحه را که نتایج جستجو را نشان می دهد Result page بتامیم می توانیم بگوییم کهResult page  شامل چند بخش می باشد:

۱-search within result

۲- refine result

۳- گزینه های موجود در بالای صفحه: ایمیل کردن، باز کردن مقالات، دانلود فایل پی دی اف مقالات ، گرفتن خروجی برای سایتیشن ها مثلا برای ورود به اند نوت

۴- گزینه های موجود در زیر عنوان هر مقاله ی یافت شده: نمایش مقاله، فایل پی دی اف مربوط به آن، مقاله های مرتبط، نمایش رفرنس های مقاله.

۵- یک گزینه نیز برای مرتب کردن نتایج جستجو وجود دارد در گوشه ی بالا سمت راست.

این پنچ قسمت در اسکپوس نیز به همین صورت است البته با کمی تغییر در محتوای آن ها

در پایان وقتی جستجویی را به طور کامل  و دقیق انجام دادیم می توانیم آن را برای دفعات بعدی ذخیره کنیم (با استفاده از گزینه ی Save search) و یا می توانیم از اضافه شدن به این نتایج نیز با استفاده از گزینه ی Save as search alert  مطلع شویم. این دو گزینه نیز در result page  وجود دارد و همچنین در سربرگ   my alert نیز دز اختیار می باشد. که البته برای این کار باید در این دادگان ثبت نام کرده باشیم

با انتخاب هر عنوان مقاله، وارد صفحه ی دیگری می شویم که Article page  نام دارد. این صفحه نیز امکانات خوبی در اختیار می گذارد مثل دانلود فایل پی دی اف مقاله، اکسپورت کردن آن به نرم افزارهایی مثل اند نوت و… در این صفحه در سمت راست یک کادر قرار دارد که حاوی چند بخش است مثلا با کلیک بر روی نام نویسندگان مقاله در این صفحه اطلاعات آن ها در کادر سمت راست در بخش work space نشان داده می شود. در داخل متن مقاله اگر روی رفرنس ها کلیک کنیم در کادر سمت راست اطلاعات مربوط به آن مقاله در بخش work space نشان داده می شود. اگر تصویری نیز در مقاله باشد یا یک فایل ویدئویی میتوانیم آن را دانلود کنیم یا اطلاعات آن را در work space ببینیم. این کادر حاو ی بخش های دیگری نیز می باشد مثل بخش اپلیکیشن ها…

در پایین مقاله در همین صفحه رفرنس های مقاله نشان داده می شود که در مقابل آن گزینه هایی وجود دارد مثل دانلود فایل پی دی اف آن مقاله و یا تعداد سایت شدن آن رفرنس در اسکپوس و یا مشاهده ی آن  مقاله در اسکپوس

در وسط صفحه در سمت راست با کلیک بر روی فلش موجود، ساینس دایرکت کادری را دراختبار ما می گذارد که می توانیم با کلیک روی بخش های مختلف آن به راحتی به قسمت های مختلف مقاله  و یا چپنر های یک کتاب دسترسی داشته باشیم  به این کادر article outline گفته می شود.

خوب تا به اینجا دو سربرگ Home و search و همچنین quick and advance search به همراه دو صفحه ی Article and result page به طور مختصر توضیح داده شد. منتظر نظرات دوستان هستم…

 

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی ScienceDirect
Science Direct  یک پایگاه علمی‌است که تمامی‌دانشجویان آن را میشناسند و در جمع آوری مقالات دانشجویی و دانشگاهی از آن بهره برده اند  تمام متن ‌های قرار گرفته در این پایگاه علمی‌است که تمام اطلاعات علمی‌آن به دقت مورد بازبینی قرار گرفته و منبع عظیمی‌از آن در حال حاظر در تمامی‌رشته‌ها و تخصص‌ها قابل دریافت میباشد.در حال حاضر بیش از ۹٫۵ میلیون مقاله و فصل‌های کتاب در آن موجود است. متاسفانه ورود به این پایگاه‌ها پر ارزش به طوری که بتوان متن full txt را دانلود کرد وجود ندارد بنابراین ما در صددیم تا با بهترین قیمت برای دانشجویان اکانت سایت‌های علمی‌را فعال کنیم (برای کسب اطلاع بیشتر به ادامه مطلب مراجعه فرمایید )

ساینس دایرکت از جمله سایت‌های دریافت  متون ژورنال میباشد که تمامی‌دامنه متون تخصصی در بر دارد

از اینرو برای علاقه مندانی که بدنبال  مقاله‌های  معتبر و رایگان میباشند را به رایگان از سایت ساینس دایرکت دانلود کنند

خدمات جدید سایت رونمای خواهد شد و در حال حاظر به صورت آزمایشی چندین خدمات را از جمله

اکانت مدیریتی برای سایت‌های ساینس دایرکت و امرالد , ژورنال IEE ,oxfordjournals,JSTOR,springer و تضمینی جهت دستیابی به بیش از ۸۰ درصد از مقاله‌های موجود آماده ارائه خواهد بود.

 

 

 

تمام مطلب فوق را خواندید؟

کار راحتی بود؟

ما تمام این مراحل دشوار رو برای شما آسان و سریع کرده ایم، در سایت ما جستجو نمایید، مقاله خود را انتخاب نمایید و آن دانلود کنید. سریع، راحت و آسان …

 

با TopNumber جدیدترین مقالات علمی را از دست نخواهید داد ...

​http://www.topnumber.ir

تعاونی نیرومندسازی تحقیقات, دانلود, تحقیق, سمینار, پایان نامه,کارشناسی, کارشناسی ارشد, دکتری, PHD, تز ارشد, تز دکتری, پروپوزال ,دانلود رایگان, مشاوره, مقاله ، کنفرانس، ISI ، journal , تحقیق, پیاده سازی, پایان نامه, دفاع, فوری, دانلود, سمینار , کارشناسی ارشد , پروپوزال, تحقیق , پایان نامه, آماده , رایگان, شرکت ,فن­ آوری, اطلاعات, و ,ارتباطات ,ایده ­پردازان, کوثر,شرکت فن­ آوری اطلاعات و ارتباطات ایده پردازان کوثر, دانلود, سریع, راحت ,مقاله, منابع , کتاب ,پایان نامه ,ترجمه ,سمینار ,تحقیق ,پروپوزال

دانلود مقاله

 

دانلود سریع و راحت تمامی مقالات و منابع مورد نیاز شما

با TopNumber جدیدترین مقالات علمی را از دست نخواهید داد ...

​http://www.topnumber.ir

در سرویس دانلود مقالات علمی در نظر داریم مقالاتی که در سایتهای خارجی به صورت پولی ارائه می شوند با قیمتی مناسب دانلود و ارائه کنیم.

تعدادی از سایتهای معروف علمی در زمینه انتشار مقالات لاتین:

www.ScienceDirect.com (An information source for scientifictechnical, and medical research)
www.Springerlink.com (collection of STM books, journals & reference works · Graphics & Images Find all graphics and visuals , Astronomy , Biomedical SciencesChemistryComputer Science ,Earth Sciences & Geography, EconomicsEducation & Language , EnergyEngineering ,Environmental Sciences …)

Wiley Online Library (collection of online resources covering lifehealth and physical sciences,social science, and the humanities)

www.informaworld.com (where the specialist products and services from Taylor & Francis,Routledge and Psychology Press come …)

ieeexplore.ieee.org (highest quality technical literature in engineering and technology)

www.ASCE.org (American Society of Civil Engineers)

www.aiaa.org (American Institute of Aeronautics and Astronautics– shaping, dynamic force in aerospace)

scitation.aip.org (Gateway for news, jobs, and other physics resources)

iopscience.iop.org (online service for journal content published by IOP Publishing) 
pubs.acs.org (Publishes products and services for the practice of the chemical sciences)
www.jstor.org (Scans of print journals, with 10 major math journals)
www.nature.com ( the world’s best science and medicine on your desktop)

Optics InfoBase (Optical Society’s online library for flagship journals, partnered and copublished journals, and recent proceedings from OSA )

Emerald (journals and books in business and management)

و صدها سایت علمی دیگر که از آنها می توانیم مقاله بگیریم
لطفا مقالات خود را با مشخصات زیر به ایمیل ما  (Download@GigaPaper.ir) ارسال نمایید.

عنوان مقاله:
نویسنده:
ژورنال مقاله:
صفحات:
سال انتشار:

 

 

 

 

تمام مطلب فوق را خواندید؟

کار راحتی بود؟

ما تمام این مراحل دشوار رو برای شما آسان و سریع کرده ایم، در سایت ما جستجو نمایید، مقاله خود را انتخاب نمایید و آن دانلود کنید. سریع، راحت و آسان …

 

با TopNumber جدیدترین مقالات علمی را از دست نخواهید داد ...

​http://www.topnumber.ir

 

درخواست کتاب

نحوه درخواست کتاب های تخصصی و پایان نامه

 

دانلود سریع و راحت تمامی مقالات و منابع مورد نیاز شما

با TopNumber جدیدترین مقالات علمی را از دست نخواهید داد ...

​http://www.topnumber.ir

 

نحوه درخواست کتاب های تخصصی و پایان نامه

 

نکات :

۱- اگر کتاب بر روی سایتهای sciencedirect.com ، Springer ,Knovel , Wiley می باشد، ترجیحا بهتر است ، لینک آنها را بر روی همین سایتها ارسال کنید. در غیر اینصورت لطفا، لینک آن را از سایت های books.google.com و یا amazon.com ارسال کنید.

۲- با توجه به اینکه امکان تهیه هر کتابی وجود ندارد و همچنین برخی کتابها نسخه PDF و یا CHM  ندارند، لطفا اول مشخصات کتاب و یا پایان نامه خود را ارسال کنید، ما بررسی می کنیم و در صورتی که تهیه شد، هزینه آن را به شما اعلام می کنیم. پس از واریز هزینه کتاب و یا پایان نامه را برای شما ارسال می کنیم. برای اعتماد سازی بیشتر در این زمینه، خصوصا برای عزیزانی که اولین بار است که از سرویس های  تاپ نامبر استفاده می کنند، این امکان فراهم است که ۵-۱۰ صفحه از متن کتاب خود را قبل از واریز وجه دریافت کنند.

۳- در صورتی که بیشتر از یک کتاب درخواستی دارید، لطفا انها را با شماره ترتیبی ۱,۲,۳,۴,… مشخص کنید.

۴- هزینه تهیه کتاب و پایان نامه، پس از دریافت مشخصات ان، اعلام می شود.

 

بهترین سایت برای جستجوی طبقه بندی شده ، همچنین پیدا کردن مشخصات دقیق کتاب ، گوگل بوک با ادرس books.google.com می باشد.

بهترین پایگاه علمی برای جستجوی دقیق و طبقه بندی شده در بین پایان نامه های خارجی ،پایگاه پروکوئست به ادرس books.google.com می باشد. با این حال جستجو در این پایگاه علمی رایگان نبوده و نیازمند یوزر و پسورد Proquest است . برای تهیه رمز و پسورد آن به سرویس پسورد سایتهای علمی مراجعه کنید.

دانلود کتاب ، تهیه کتاب الکترونیکی ، دانلود پایان نامه ، تهیه تزهای دانشگاهی ، دانلود پایان نامه از پروکوئیست – دانلود از Proquest ، دانلود پایانامه های خارجی

 

تمام مطلب فوق را خواندید؟

کار راحتی بود؟

ما تمام این مراحل دشوار رو برای شما آسان و سریع کرده ایم، در سایت ما جستجو نمایید، کتاب خود را نتخاب نمایید و آن دانلود کنید. سریع، راحت و آسان …

 

با TopNumber جدیدترین مقالات علمی را از دست نخواهید داد ...

​http://www.topnumber.ir

 

 

دکتری, PHD, تز ارشد, تز دکتری, پروپوزال ,دانلود رایگان, مشاوره, مقاله ، کنفرانس، ISI ، journal , تحقیق, پیاده سازی, پایان نامه, دفاع, فوری, دانلود, سمینار , کارشناسی ارشد , پروپوزال, تحقیق , پایان نامه, آماده , رایگان, شرکت ,فن­ آوری, اطلاعات, و ,ارتباطات ,ایده ­پردازان, کوثر,شرکت فن­ آوری اطلاعات و ارتباطات ایده پردازان کوثر, دانلود, سریع, راحت ,مقاله, منابع , کتاب ,پایان نامه ,ترجمه ,سمینار ,تحقیق ,پروپوزال

دانلود استاندارد

 

دانلود سریع و راحت تمامی مقالات و منابع مورد نیاز شما

با TopNumber جدیدترین مقالات علمی را از دست نخواهید داد ...

​http://www.topnumber.ir

دانلود استاندارد

آیا نیاز با استانداردهای مهندسی روز دنیا دارید؟

تهیه استانداردهای مکانیک ، مواد [ AA – AFNOR – ASME – ASQ – ASTM – HI – NACE – (NFPA) – SSPC ]

دانلود استانداردهای مخابرات ، برق والکترونیک  CECC – CEPT- CENELEC – CISPR – EIA – ETSI – ICEA – IEC – IECQ – IEEE – IMAPS – INCITS]

دریافت استانداردهای مهندسی ، عمران ، سازه و تاسیسات [  AISC – ACI – AES – AISC – AREA – ARI – ASA – ASCE ASHRAE – ASSE – AWS – AWWA – BHMA ]

مجموعه استانداردهای ملی  [  ANSI – BSI – CSA – DIN – JIS – SABS]

و بسیاری از استانداردهای دیگر …..

 

تمام مطلب فوق را خواندید؟

کار راحتی بود؟

ما تمام این مراحل دشوار رو برای شما آسان و سریع کرده ایم، در سایت ما جستجو نمایید، کتاب خود را نتخاب نمایید و آن دانلود کنید. سریع، راحت و آسان …

مشخصات استاندارد
عنوان استاندارد :
نام استاندارد:
تعداد صفحات:
سال انتشار:
لینک دانلود استاندارد:

 

 

 

تعداد استانداردهزینه تهیه استاندارد (تومان)
۱- ۲۵۰۰۰
۳-۵۴۵۰۰
۶-۱۰۴۲۰۰
بیشتر از  ۱۰ استاندارد۴۰۰۰

نکات :

۱- بعد از تهیه استاندارد به شما اطلاع می دهیم تا هزینه آن را واریز کرده ، سپس استاندارد را برای شما ارسال می کنیم.

۲- برخی از استانداردها خاص بوده و قیمت آن توافقی می باشد.

۳- درخواست تهیه استاندارد به صورت مجموعه ای با قیمتی مناسب انجام می شود.

 

دانلود سریع و راحت تمامی مقالات و منابع مورد نیاز شما

​http://www.topnumber.ir

 

لیست کامل استانداردها

PLASTICMILIEEEECCENARIAA
POLYMERMSSIESNAEJMAcenelecASAASHTO
PPINACEIGSEUROCGAASAABMA
PSANAPCAINCITSFMVSSCIVILASHRAEACI
RWMANEMAINDUSTRIALFPCMAAHandbookACIMCP
SAENFPAIPSGISCodesASM ASMEAES
SHELLNIGCISAGLCSAASQAGA
SKFNORSKISIRIGMCTIASQCAIAA
SSPCNsfISOGPADANIELEASTMAISC
STEELOHSASITUGRPDINAWSANS
TemaOIMLITU-RHEATDNVAWWAANSI
TOTALOSHAJISHIDNV-BVBhmaAOAC
TUBEPetroleumJTCHSEDODBPAPI
UFCPFIMECHANICICEADOEBSIAPI REPORT
ULPIPINGMETALSIECDOTBVARAB
انیستیتو استانداردهای ملی آمریکاANSI
استانداردهای انجمن نفت آمریکاAPI
انجمن مهندسین مکانیک آمریکاASHRAE
انجمن مهندسین مکانیک آمریکاASME
انجمن تست مواد آمریکاASTM
انجمن مهندسی جوش آمریکاAWS
سازمان استانداردهای انگلستانBSI – EN – BS
برق و الکترونیک اروپاCENELEC
سازمان استانداردهای آلمانDIN
استانداردهای خودروئی اروپاEC/EEC
تکنولوژی برق آمریکاIEC
مهندسی برق و الکترونیک آمریکاIEEE
سازمان استاندارد جهانیISO
سازمان استانداردهای ژاپنJIS
انجمن خوردگی آمریکاNACE
انجمن ایمنی و آتش سوزی آمریکاNFPA
استانداردهای ایمنی و بهداشتNST
استانداردهای انجمن خودروی آمریکاSAE
TEMA
استانداردهای ایمنی تولیدUL
سازمان استانداردهای کشور ایتالیاUNI

استاندارد انجمن تولید کنندگان چرخ دنده AGMA
استاندارد فضانوردی و ستاره شناسی AIAA
استاندارد مدیریت اطلاعات و تصویر AIIM
استاندارد انرژی اتمی ANS
استاندارد موسسه ملی استانداردهای ANSI
استاندارد نفت API
استاندارد تهویه مطبوع و تبرید ARI
استاندارد ارسال و دریافت پیام در هوا و فضا ARINC
استاندارد صوت ASA
استاندارد تاسیسات ساختمان ASHRAE
هندبوک مهندسان مکانیک ASME
استاندارد انجمن امریکایی مهندسین مکانیک ASME
استاندارد انجمن امریکایی کنترل کیفیت ASQ- ASQC
استاندارد انجمن بهداشت ASSE
استاندارد انجمن تست مواد ASTM
استاندارد انجمن جوشکاری AWS
استاندارد انجمن دستگاههای آبرسان AWWA
استاندارد موسسه استانداردهای بریتانیا BSI
استاندارد اروپا CEN
استاندارد برق و الکترونیک اروپا CENELEC
استاندارد پست و مخابرات اروپا CEPT
استاندارد انجمن گاز فشرده CGA
استانداردها کشور کانادا CSA
استاندارد ملی آلمان DIN
استاندارد اتحادیه اروپا EC
استاندارد اطلاعاتی و ارتباطی اروپا ECMA
استاندارد اتحادیه خودرو اروپا ECC/ECE
استاندارد اتحادیه صنایع الکترونیک EIA
EJMA
استاندارد مخابرات اروپا ETSI
استاندارد انجمن اروپا EURO
استانداردهای کارخانه فورد موتور
استانداردهای شرکت جنرال موتورز GM
استاندارد پردازشگرهای گاز GPA
استانداردهای انجمن هیدرولیک HI
استاندارد بین المللی انرژی اتمی IAEA
استانداردهای انجمن مهندسین کابل ICEA
استانداردهای مهندسین الکترونیک در زمینه برق و مخابرات IEEE
استاندارد کمیته بین‏المللی الکترونیک IEC
استاندارد مهندسان روشنایی IESNA
استاندارد بین المللی میکروالکترونیک IMAPS
استاندارد بین المللی تکنولوژی اطلاعات INCITS
استاندارد اتصالات الکترونیک IPS
استاندارد صنعت نفت ایران IPS
استاندارد ابزارآلات و سیستمهای اندازه‏گیری ISA
استانداردهای سازمان بین المللی استاندارد ISO
استاندارد بین المللی ارتباطات رادیویی ITU-R
استاندارد بین المللی ارتباطات مخابراتی ITU-T
استانداردهای صنعتی ژاپنی JIS
استاندارد فنی اتصالات JTS1
استانداردهای نظامی MIL
استاندارد شیرآلات و اتصالات MSS
استاندارد انجمن خوردگی NACE
استاندارد تکنولوژی اطلاعات NCITS
استاندارد تولیدکنندگان لوازم برقی NEMA
انجمن ملی ایمنی از آتش NFPA
استاندارد مربوط به هیدرولیک و سیالات NFPA
استاندارد بین المللی صنایع غذایی NSF
استاندارد ارتباطات حمل و نقل NTCIP
استاندارد لوله و اتصالات PFI
استاندارد لوله‏های پلاستیکی PPI
استاندارد انجمن مقاومت جوشکاری RWMA
استاندارد انجمن مهندسین خودروسازی SAE
استاندارد روکش کاری و محافظت سطوح امریکا SSPC
استاندارد کاغذ و کارتن امریکا TAPPI
استانداردهای آزمایشگاههای شیمی

 

تمام مطلب فوق را خواندید؟

کار راحتی بود؟

ما تمام این مراحل دشوار رو برای شما آسان و سریع کرده ایم، در سایت ما جستجو نمایید، کتاب خود را نتخاب نمایید و آن دانلود کنید. سریع، راحت و آسان …

با TopNumber جدیدترین مقالات علمی را از دست نخواهید داد ...

​http://www.topnumber.ir

 

دانلود استاندارد های ISO

دانلود استاندارد های ISO

دانلود سریع و راحت تمامی مقالات و منابع مورد نیاز شما

با TopNumber جدیدترین مقالات علمی را از دست نخواهید داد ...

​http://www.topnumber.ir

دانلود استاندارد های ISO

برای دریافت استانداردهایISO  نیاز خود کافیست  در سایت ما جستجو نمایید.

مشخصات استاندارد  ISO

 

عنوان استاندارد ISO:
نام استاندارد ISO:
تعداد صفحات:
سال انتشار:
لینک استاندارد ISO:

نمونه ای از یک درخواست استاندارد ISO

عنوان استاندارد : ISO 10081-4

نام استاندارد : Classification of dense shaped refractory products – Part 4: Special products – Second Edition

سال انتشار : ۲۰۱۴٫۰۹٫۰۱

لینک استاندارد از iso.org یا techstreet.com :

http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=65201

 

فروش پکیج کامل استاندارد ISO :

پکیج کامل استاندارد ISO و همچنین پکیج های ماهیانه و سالیانه ISO با تخفیفات ویژه موجود می باشد. برای اطلاع از قیمتها و شرایط ویژه ایمیل بزنید.

اطلاعات بیشتر :

استاندارد سازمان استاندارد جهانی  – ISO

فول اپدیت کامل استانداردهای API , ASTM , ISO, DIN, BSI, IEC, ASME, AWS, BS EN + آپدیت متفرقه هفتاد عنوان سایر استانداردهای ذیل+ هندبوکها

AA , ANSI , AWWA , EURO , IEEE , NEMA , RWMA , NACEABS , ASA , CEN , FORD , INCITS , NFPA , SAE , ICEA , AGA , ASQ , EC/EEC , AISC , ACI , ASHRAE , CENELEC , GM , ISA , NST , SSPC , ETSI , , AFNOR , MSS , DOD , GPA , ITU-R , OPEL , UL , PIA , IAEA , JIS , PFI , UNI

 

 

استاندارد انجمن تولید کنندگان چرخ دنده AGMA
استاندارد فضانوردی و ستاره شناسی AIAA
استاندارد مدیریت اطلاعات و تصویر AIIM
استاندارد انرژی اتمی ANS
استاندارد موسسه ملی استانداردهای ANSI
استاندارد نفت API
استاندارد تهویه مطبوع و تبرید ARI
استاندارد ارسال و دریافت پیام در هوا و فضا ARINC
استاندارد صوت ASA
استاندارد تاسیسات ساختمان ASHRAE
هندبوک مهندسان مکانیک ASME
استاندارد انجمن امریکایی مهندسین مکانیک ASME
استاندارد انجمن امریکایی کنترل کیفیت ASQ- ASQC
استاندارد انجمن بهداشت ASSE
استاندارد انجمن تست مواد ASTM
استاندارد انجمن جوشکاری AWS
استاندارد انجمن دستگاههای آبرسان AWWA
استاندارد موسسه استانداردهای بریتانیا BSI
استاندارد اروپا CEN
استاندارد برق و الکترونیک اروپا CENELEC
استاندارد پست و مخابرات اروپا CEPT
استاندارد انجمن گاز فشرده CGA
استانداردها کشور کانادا CSA
استاندارد ملی آلمان DIN
استاندارد اتحادیه اروپا EC
استاندارد اطلاعاتی و ارتباطی اروپا ECMA
استاندارد اتحادیه خودرو اروپا ECC/ECE
استاندارد اتحادیه صنایع الکترونیک EIA
EJMA
استاندارد مخابرات اروپا ETSI
استاندارد انجمن اروپا EURO
استانداردهای کارخانه فورد موتور FORD
استانداردهای شرکت جنرال موتورز GM
استاندارد پردازشگرهای گاز GPA
استانداردهای انجمن هیدرولیک HI
استاندارد بین المللی انرژی اتمی IAEA
استانداردهای انجمن مهندسین کابل ICEA
استانداردهای مهندسین الکترونیک در زمینه برق و مخابرات IEEE
استاندارد کمیته بین‏المللی الکترونیک IEC
استاندارد مهندسان روشنایی IESNA
استاندارد بین المللی میکروالکترونیک IMAPS
استاندارد بین المللی تکنولوژی اطلاعات INCITS
استاندارد اتصالات الکترونیک IPS
استاندارد صنعت نفت ایران IPS
استاندارد ابزارآلات و سیستمهای اندازه‏گیری ISA
استانداردهای سازمان بین المللی استاندارد ISO
استاندارد بین المللی ارتباطات رادیویی ITU-R
استاندارد بین المللی ارتباطات مخابراتی ITU-T
استانداردهای صنعتی ژاپنی JIS
استاندارد فنی اتصالات JTS1
استانداردهای نظامی MIL
استانداردهای دفاعی بریتانیا MOD
استاندارد شیرآلات و اتصالات MSS
استاندارد انجمن خوردگی NACE
استاندارد تکنولوژی اطلاعات NCITS
استاندارد تولیدکنندگان لوازم برقی NEMA
انجمن ملی ایمنی از آتش NFPA
استاندارد مربوط به هیدرولیک و سیالات NFPA
استاندارد بین المللی صنایع غذایی NSF
استاندارد ارتباطات حمل و نقل NTCIP
استاندارد لوله و اتصالات PFI
استاندارد لوله‏های پلاستیکی PPI
استاندارد انجمن مقاومت جوشکاری RWMA
استاندارد انجمن مهندسین خودروسازی SAE
استاندارد روکش کاری و محافظت سطوح امریکا SSPC
استاندارد کاغذ و کارتن امریکا TAPPI
استانداردهای آزمایشگاههای شیمی

 

با TopNumber جدیدترین مقالات علمی را از دست نخواهید داد ...

​http://www.topnumber.ir