بایگانی برچسب: نحوه نوشتن پروپوزال

چگونه پروپوزال تحقیق بنویسیم

چگونه پروپوزال تحقیق بنویسیم

نحوه نوشتن پروپوزال: الف- عنوان موضوع پژوهش: بصورت یک جمله واضح و روشن عبارت موضوع پژوهش در ابتدا بیان می شود که البته متغیرهای اصلی پژوهش در جمله عنوان موضوع بکار گرفته می شود. ب- نوع پژوهش که از نظر هدف (کاربردی یا بنیادی) و از نظر ماهیت و روش در ابتدای طرح تحقیق آورده می شود. پس از بیان دو مورد فوق موارد زیر برای تشریح اجزای طرح تحقیق آورده می شود: ۱- بیان مسئله و موضوع تحقیق هر تحقیق علمی با طرح سوال یا مساله ای آغاز می شود که تحقیق برای پاسخگویی به آن انجام می گیرد؛ مسئله و موضوع تحقیق عبارت است از شرایطی که وجود دارد و در ذهن پژوهشگر ایجاد سئوال می کند و پژوهشگر را بر می انگیزد که در آن کندوکاو کند. این مسئله، مشکل احساس شده ای است که محقق به حل آن علاقه مند است و می خواهد راه حل آن را بیابد. هنگامی که محقق چنین احساسی پیدا می کند می توان گفت که او موضوع و مسئله تحقیق خویش را انتخاب کرده است. اما احتمالاً از بیان آن به گونه ای که دیگران نیز آن را ادراک کنند، عاجز است. معمولاً مسئله و موضوع تحقیق به صورت سئوالی بیان نمی شود، بلکه به صورت یک جمله کامل مثبت، دقیق و صریح مطرح می گردد. به سخن دیگر، مسئله و موضوع پژوهش بایستی به گونه ای تنظیم و بیان شود که به طور عملی قابل بررسی و تحقیق باشد. انتخاب کلمات باید با دقت و با توجه به مسئله و موضوع انتخابی باشد؛ به گونه ای که کلمات دقیقاً معنای مورد نظر را برسانند و از لحاظ پژوهش قابل بررسی عملی و علمی باشند. محقق باید در بیان یا تعریف مساله به تشریح این موارد بپردازد: معرفی دقیق مساله، معرفی جنبه های مجهول و مبهم، معرفی متغیرهای مربوط همراه با مدل نظری معرف روابط بین متغیرها، تعاریف عملیاتی، منظور و مقصود تحقیق و سرانجام تشریح دقیق ابعاد و حدود مساله تحقیق و تمیز آن نسبت به مسائل دیگر. بیان مسئله بایستی به نحوی باشد که چگونگی بررسی متغیر یا متغیرها، مکان و دامنه و وسعت پژوهش را روشن کند. ۲- اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش عبارت است از مجموع اطلاعاتی که مشخص می کند نتایج این تحقیق، تا چه حد بر ای محقق و نیز تا چه حد برای دیگران مفید و مثمر می باشد. به عبارت دیگر، نتایج این تحقیق منشا چه دستاوردها و آگاهی های جدیدی است؟؛ به هنگام نوشتن اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش توجه داشته باشید که اولاً، مشخص کنید که این پژوهش چه موردی را برای دیگران روشن خواهد کرد و یا در چه موردی اطلاعات جدیدی در اختیار دیگران خواهد گذاشت. ثانیاً، نتایج حاصل از این پژوهش در کجا و کدام قسمت و چگونه مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در این زمینه باید معلوم شود که نتایج حاصل از این پژوهش چگونه در قسمت های مختلف آموزش، خدمات و مدیریت حرفه موردنظر و یا گسترش علم به طور اعم تاثیر خواهد گذاشت. ۳- زمینه و تاریخچه مختصری از موضوع پژوهش در این قسمت توضیح داده می شود که چرا مسئله انتخاب شده، یک مسئله عمده حرفه ای و یا اجتماعی بوده و نیاز به تحقیق دارد. به سخن دیگر، اهمیت مسئله پژوهش، مسئله و موضوعی است که باید مورد تحقیق قرار گیرد، جواب می دهد. بیان تاریخچه مختصری از موضوع مورد تحقیق معلوم می دارد که این موضوع، از چه زمانی و به چه ترتیبی در جامعه به صورت مسئله درآمده و چه تحولی در جامعه داشته است. در هنگام توجیه لزوم انجام پژوهش، از تجربیات و مشاهدات شخصی پژوهشگر، از مدارک و دلایل آماری، از نتایج مطالعات انجام شده در گذشته و نوشته های علمی موجود، استفاده می شود و تمام ابعاد و جوانب مسئله مورد نظر قرار می گیرد. به بیانی دیگر در قسمت زمینه و تاریخچه مختصر موضوع پژوهش، پژوهشگر بایستی پاسخگو و روشنگر نکات عمده زیر باشد: ۱-نیاز به پژوهش این موضوع خاص (در اقتصاد، علوم اجتماعی، مدیریت و…) ۲-مناسب بودن مسئله پژوهش و اهمیت آن (در اقتصاد، علوم اجتماعی، مدیریت و…) ۳-فراوانی و پراکندگی مسئله در جامعه ۴-مسایل و مشکلاتی که بر اثر وجود این مسئله در جامعه، ناشی شده اند. ۴- اهداف تحقیق در تحقیق اهداف به دو صورت کلی و ویژه مطرح می شود. اهداف کلی هدف کلی عبارت از منظور و مقصود نهایی از انجام پژوهش است. هدف کلی مستقیماً از مسئله پژوهش مشتق می شود؛ در واقع یکی از اهداف کلی، خود موضوع تحقیق است که معلوم می دارد پژوهش چه چیز را دنبال می کند و یا قصد تعیین آن را دارد. همچنین هدف کلی دیگر، معمولاً پیشنهاد هایی است که براساس یافته ها ارایه می شوند. اهداف ویژه اهداف ویژه تحقیق که اصولاً از مسئله پژوهش و اهداف کلی نشات می گیرند را می توان «خرده مسئله پژوهش» نیز نامید. محقق با بیان این اهداف دقیقاً تصریح می کند که در این تحقیق چه انجام می شود و چه انجام نمی شود. هر پژوهش می تواند چندین هدف ویژه داشته باشد و از آنجا که تمامی مراحل و ریزه کاریهای تحقیق بایستی به صورت بیانیه های مجزا و مشخص و با کلمات دقیق، که مشخصاً قابل آزمودن و بررسی است، نوشته شود؛ لذا اهداف ویژه نیز باید به صورتی بیان شود که در آن متغیر یا عامل مورد مطالعه، چگونگی انجام پژوهش، زمان، مکان، واحد و نمونه مورد پژوهش کاملاً مشخص باشد؛ به طوری که محقق بتواند آنها را در معرض آزمایش و آزمون بگذارد. می توان ادعا کرد که اهداف ویژه پژوهش، راهنمایی برای تهیه و تدوین ابزار گردآوری اطلاعات است. بنابراین ضروری است اهداف ویژه به نحوی بیان شوند که بر علمی بودن نتایج پژوهش تاکید داشته باشند و چارچوبی مناسب، برای تجزیه و تحلیل آماری ارایه دهند. ۵- متغیرها به طور کلی، متغیرها آن شرایط یا خصوصیاتی هستند که پژوهشگر آنها را دستکاری، کنترل یا مشاهده می کند. به سخن دیگر، متغیر عبارت از ویژگی، صفت یا عاملی است که بین افراد جامعه مشترک بوده و می تواند مقادیر کمی و ارزشهای متفاوتی داشته باشد. متغیر مستقل یا تاثیرگذار این متغیر در تغییرات خود مستقل می باشد و به عامل دیگری در پژوهش وابسته نیست. در واقع متغیرهای مستقل آن دسته از شرایط یا خصوصیاتی است که پژوهشگر، در کاوش تحقیقی خود آنها را دستکاری و کنترل می کند تا رابطه علّی آنها را با متغیر دیگری در موقعیتی ویژه مشاهده و بررسی نماید. متغیر وابسته یا تاثیرپذیر شرایط یا ویژگیهایی است که چون پژوهشگر، متغیر مستقل را در فعالیتهای حوزه تحقیق، وارد یا خارج می کند و یا آن را تغییر می دهد، ظاهر یا محو شود و یا تغییر کند. به عبارت دیگر، متغیر وابسته نتیجه اعمال و تغییرات متغیر مستقل است و نمی تواند به خودی خود وجود داشته باشد. در تحقیقات، محقق به اندازه گیری و مشاهده این تغییرات وابسته مبادرت می کند و گاهی آن را «معیار یا شاخص سنجش» نیز می نامند. متغیرهای نامربوط یا ناخواسته متغیرهای ناخواسته و یا مزاحم به آن دست از متغیرهایی اطلاق می شود که غیر از متغیرهای مستقل و وابسته بوده و یا مورد نظر پژوهشگر نمی باشند و یا محقق از کنترل آنها عاجز است ولی بر نتیجه پژوهش تاثیر دارند. لذا، برای اینکه محقق بتواند فرض پژوهش خود را به طور معتبری آزمون کند و یا پاسخ های قابل اطمینان برای سئوالات پژوهش فراهم نماید، لازم است این متغیرها را تا حد امکان کنترل کند و یا حداقل به شناسایی آنها مبادرت نماید. ۶- فرضیه یا فرضیه های تحقیق فرضیه یک بیانیه ظنّی و حدسی و مبتنی بر دانش و آگاهی های گذشته محقق می باشد که در محک آزمایش عملی سنجیده می شود. معمولاً وقتی فرد در مقابل مشکلی قرار می گیرد سعی می کند ریشه مشکل را حدس بزند و بگوید راه حل آن کدام است؟ به عبارت دیگر؛ فرضیه حدسی است علمی و عقلانی درباره چگونگی روابط بین دو یا چند متغیر. به زبانی ساده می توان گفت که وقتی ما فرضیه را بیان می کنیم در حقیقت می گوییم: «اگر چنین و چنین رخ دهد، چنان و چنان نتیجه خواهد شد». بنابراین اگر درست توجه شود، ملاحظه می گردد که فرضیه در واقع، ویژه ترین حالت نظریه است؛ زیرا نظریه مجموعه ای از فرض هاست و ریشه این دو در سابقه ذهنی و در تجارب گذشته محقق است و تنها تفاوت فاحش آنها، خاص بودن فرضیه و کلی بودن نظریه می باشد. هنگام بیان فرضیه در حقیقت محقق حدس علمی می زند که چنانچه با یکی از متغیرها چنین بازی شود و یا در آن چنین دخل و تصرفی به عمل آید و یا این چنین دستکاری گردد، چنان نتیجه ای عاید خواهد شد. روابط بین متغیرها در فرضیه های معمولاً به صورت های زیر انجام می شود: ۱-بررسی میزان تفاوت اثر ۲-بررسی میزان رابطه همبستگی و جهت آن. ۳-بررسی میزان رابطه علت و معلولی (اثر علّی). ۷- سئوال های ویژه تحقیق همان گونه که اشاره شد، فرضیه های تحقیق باید مورد آزمایش قرار گیرند و نهایتاً گفته شود که فرضیه مورد قبول است یا نه. احتمالاً در برخی از پژوهش ها طرح فرضیه ها به گونه ای که بتوان از طریق آزمون های آماری پذیرش و یا رد آنها را آزمود مقدور نیست؛ لذا در این گونه موارد فرضیه های تحقیق به صورت سئوال نوشته می شود و محقق در پایان تحقیق بایستی قادر باشد به این سئوالات پاسخ دهد. این سئوالات را سئوال های ویژه پژوهش می خوانند و در پایان نامه ها و گزارش های تحقیق تحت عنوان سئوال های ویژه پژوهش مطرح می گردند. چنانچه پژوهشی تنها دارای یک متغیر باشد و پژوهشگر فقط قصد توصیف چگونگی وضع آن متغیر را داشته باشد بهتر است که محقق به جای بیان فرضیه های تحقیق، سئوال هایی برای این نوع پژوهش مطرح کند. این سئوال ها معمولاً از اهداف پژوهش مشتق می گردند و در جریان تحقیق به معرض آزمایش گذاشته می شوند و در واقع نتیجه پژوهش، بایستی به این سئوال ها پاسخ دهد. ۸- جامعه و نمونه آماری پژوهش جامعه آماری پژوهش عبارت است از مجموعه ای از افراد یا اشیا که دارای ویژگی های همگون و قابل اندازه گیری می باشند. نمونه پژوهش از این چنین جامعه ای اخذ می گردد و نتیجه پژوهش به آن جامعه تعمیم داده می شود. نمونه پژوهش عبارت است از یک گروه منتخب از جامعه پژوهش که باید دارای خصوصیات و صفات جامعه پژوهش باشد تا بتوان پژوهش را به آن تعمیم داد. نمونه پژوهش باید معرف مشخصات و ویژگی هایی که در موضوع پژوهش دارای اهمیت است، باشد. هنگام گزینش نمونه باید به نکات زیر توجه نمود: الف- تعداد یا حجم نمونه: در طرح تحقیق نحوه تعیین حجم نمونه باید توضیح داده شود. تعداد افراد یا اشیایی که به عنوان نمونه تحقیق در پژوهش شرکت داده می شوند، باید مشخص شود. این تعداد یا به صورت عددی مشخص می گردد (برای مثال، ۶۰ دانشجوی مدیریت)؛ یا با کلماتی مانند: کلیه، سه چهارم و غیره. برای مثال، کلیه دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم. در تعیین حجم و یا اندازه نمونه، عوامل گوناگونی دخالت دارند که عبارتند از: اهداف تحقیق، روش تحقیق و روش های آماری وابسته به آن، امکانات مالی و زمانی محقق، حجم جامعه، نحوه کنترل متغیرهای ناخواسته، میزان تاثیرپذیری متغیر وابسته از متغیر مستقل، درصد خطاپذیری در نتایج، میزان همگونی متغیرها و عوامل مورد مطالعه در جامعه و میزان روایی و پایانی ابزار گردآوری داده ها. ب- روش نمونه گیری: برای انتخاب نمونه تحقیق، روش های مختلفی توسط صاحب نظران ارایه شده است که در کتاب های روش تحقیق توضیح آنها آمده است و در درس روش های تحقیق نیز در مورد آنها بحث می شود. از آن جمله می توان نمونه گیری تصادفی ساده، تصادفی با استفاده از جداول اعداد تصادفی، تصادفی طبقه ای و تصادفی ناحیه ای یا خوشه ای را نام برد. ۹- قلمرو پژوهش الف- قلمرو موضوعی: در طرح تحقیق حیطه موضوعی موضوع و مساله پژوهش باید بطور کلی و همچنین بطور خاص و جزئی بیان شود. ب- قلمرو مکانی: محیط پژوهش مکانی است که تحقیق در آن انجام می شود. محیط پژوهش بایستی به دقت توصیف شود و معلوم گردد که پژوهش در چه مکانی صورت می گیرد. در ثوصیف محیط پژوهش و ویژگی های آن باید دلیل انتخاب آن محیط برای انجام پژوهش مورد نظر را توضیح داد و استدلال نمود که چرا محیط انتخابی، محیط مناسبی برای انجام این پژوهش است. ج- قلمرو زمانی: با توجه به انجام پژوهش در دامنه زمانی خاصی و اهمیت زمان در جمع آوری داده ها و همچنین ارائه یافته های پژوهش در طرح تحقیق قلمرو زمانی به شکلی واضح و روشن مورد توجه و اشاره قرار می گیرد. ۱۰- روش گردآوری داده ها برای جمع آوری داده های مورد نیاز یک پژوهش به روش ها و راههای مختلف عمل می شود. ابزار گردآوری داده ها وسیله ای است که به پژوهشگر کمک می کند تا داده های لازم را جمع آوری و ثبت نماید. رایج ترین ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه ها، برگه مشاهده، برگه مصاحبه و فیش ثبت مطالعات و اطلاعات می باشد. پژوهشگر برحسب روش تحقیق مورد نظر خود و نوع داده هایی که قصد جمع آوری آنها را دارد، تصمیم می گیرد که از چه ابزاری برای گردآوری داده های خود استفاده کند. برای اطمینان از مناسب بودن ابزار گردآوری داده ها، لازم است این ابزار مشخصات و ویژگی های معینی را دارا باشد و محقق نکات زیر را در مورد آنها مد توجه قرار دهد: ۱-پژوهشگر می تواند از ابزار گردآوری داده های موجود که قبلاً توسط دیگران تهیه و تنظیم شده است، استفاده کند و یا خود به تولید ابزاری مناسب مبادرت نماید. ۲-در هر صورت میزان ضرایب روایی و پایانی ابزار گردآوری داده ها باید معین و مشخص بوده و این ضرایب نیز به لحاظ مفاهیم آماری قابل قبول باشد. ۳-چنانچه پژوهشگر از ابزار گردآوری داده های تنظیم شده توسط دیگران استفاده می کند باید مطمئن باشد که محتوای آن با فرهنگ و روحیات مردم جامعه مورد تحقیق مناسب است. ۴-در صورتی که در محتوای ابزار گردآوری داده ها تغییر داده شود باید روایی و پایانی آن مجدداً تعیین شود. ۵-حساسیت ابزار گردآوری داده ها نیز بایستی مورد توجه قرار گیرد. به عبارت دیگر، طبقه بندی داده ها و یا طبقه بندی جواب های سئوالات و یا واحد و مقیاس اندازه گیری داده ها باید آنقدر دقیق باشد که بتواند تفاوت های کوچک بین واحدهای مورد پژوهش را معلوم دارد. ۶-چگونگی استفاده از ابزار مورد نظر برای گردآوری داده های تحقیق باید معلوم و مشخص باشد. به عبارت دیگر، باید مشخص شود که محقق چگونه، درچه موقعیتی، در چه محیطی، در چه زمانی، از چه کسانی و توسط چه فردی از این وسیله برای جمع آوری داده های مورد نیاز استفاده خواهد کرد. در واقع محقق با در نظر گرفتن متغیرهای مطرح شده در مسئله و موضوع تحقیق و نیز به لحاظ روش انجام پژوهش خویش، بخوبی و وضوح اقدامات ضروری جهت جمع آوری داده های مورد نیاز و نیز ترتیب آنها را توصیف می کند. ۱۱- روش تجزیه و تحلیل داده ها اطلاعاتی که با استفاده از ابزار گردآوری داده ها به دست می آید، احتمالاً واقعیت و یا انعکاسی از واقعیت است. برای مثال، وقتی سن افراد سئوال می شود داده های واقعی به دست می آید؛ اما اگر از کسی در مورد حادثه ای که شاهد آن بوده است، سئوال شود انعکاسی از واقعیت حاصل می گردد. در پژوهش معمولاً از هر دو نوع داده ها استفاده می شود. به همین دلیل در تجزیه و تحلیل و سپس تفسیر داده های کسب شده نمی توان با قاطعیت اذعان داشت که داده های به دست آمده چیزی یا امری را ثابت می کند. بلکه می توان گفت: «داده های به دست آمده چنین نشان می دهند»، «این طور به نظر می رسد»، «امکان دارد»، «پیشنهاد می کند»، «می توان حدس زد و احتمال داد که»… و غیره. برای اینکه پژوهشگر بتواند داده های پژوهش را تجزیه و تحلیل و سپس تفسیر کند، باید از روشهای آماری استفاده نماید. لذا، پژوهشگر برای انتخاب روش آماری مناسب، جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، لازم است: اولاً، شناخت کافی از داده های تحقیق اخیر داشته باشد، یا به عبارت دیگر ویژگی های داده های خود را بداند. ثانیاً، از روش های آماری که در پژوهش های علوم انسانی مورد استفاده قرار می گیرند اطلاع کافی داشته باشد. این روش ها، اجمالاً دو نوع هستند؛ یکی آمار توصیفی و دیگری آمار استنباطی. آمار توصیفی شرایط موجود را توصیف می کند. بدین ترتیب که محقق از طریق به دست آوردن فراوانی، اندازه های گرایش به مرکز، شاخص های پراکندگی، رسم نمودار و غیره، متغیرهای مورد مطالعه را توصیف می کند. در حالی که، محقق با استفاده از روش های آمار استنباطی، عملکرد یا ارتباط بین دو یا چند متغیر و یا رابطه علت و معلولی آنها را مورد بررسی قرار می دهد و یا پیش بینی می کند. به عبارت دیگر، محقق به کمک آمار استنباطی، نه فقط به آنچه که هست پی میبرد بلکه در می یابد که در صورت تغییر یک متغیر، در متغیر دیگر چه اتفاقی خواهد افتاد. همچنین براساس داده های جمع آوری شده درباره یک گروه کوچک، استنتاج ها و تعمیم هایی درباره گروه های مشابه و یا بزرگتر به عمل می آورد. ۱۲- محدودیت های پژوهش در هر پژوهشی متغیرهای ناخواسته و مزاحم دیگری نیز وجود دارند که نوعی از محدودیت ها را در پژوهش به وجود می آورند؛ بدین معنی که کنترل برخی از متغیرهای ناخواسته و مزاحم در اختیار پژوهشگر نیست. لذا، این متغیرها نیز باید مشخص شوند و پژوهشگر آگاهی خود را از تاثیر این متغیرها بر نتایج تحقیق نشان دهد. این متغیرها و چگونگی تاثیر آنها بر نتایج پژوهش در قسمت «محدودیت های خارج از کنترل پژوهشگر» ذکر می گردد. بنابراین، ملاحظه می گردد که محدودیت های هر موضوع پژوهش دو نوع (قابل کنترل و غیر قابل کنترل) هستند و در قسمت محدودیت های موضوع پژوهش تحت دو عنوان جداگانه آورده می شوند. باید به خاطر داشت، همان گونه که برای نوشتن مسئله و موضوع، اهداف، فرضیه ها و سئوالهای ویژه پژوهش، معیارهای مشخصی وجود دارد، محدودیت های موضوع پژوهش نیز باید به صورت مناسبی نوشته شوند. به عبارت دیگر، در نوشتن محدودیت ها نیز لازم است نکاتی مراعات شود. این نکات عبارتند از: ۱-محدودیت های پژوهشی باید به صورت جمله های کامل نوشته شود. ۲-محدودیت ها باید به روشنی و وضوح معلوم باشد. ۳-لازم است مشخص شود که چرا و چگونه این متغیر بر نمونه پژوهش، گردآوری داده ها و یا نتایج یافته ها تاثیر می گذارد (در اینجا بسیار مناسب است که از نوشته های دیگران برای حمایت از گفته های خود استفاده کرد و جمله را به صورت مستند بیان نمود). ۴- پژوهشگران باید تا حد امکان و به طور منطقی متغیرهای ناخواسته را تحت نظر بگیرند و یا آنها را کنترل کنند و به اصطلاح برای خود محدودیت قایل شوند. در صورتی که این عمل، مسئله و موضوع پژوهش را به طور غیرمنطقی محدود کند و یا پژوهشگر نتواند یا نخواهد متغیر ناخواسته و مزاحمی را کنترل کند، لازم است آن را در قسمت محدودیت های خارج از کنترل مرقوم دارد. ۵-در مواردی که متغیر ناخواسته به طور کامل قابل کنترل نباشد و تنها بتوان آنها را به طور نسبی کنترل کرد، نیز لازم است در قسمت «محدودیت های خارج از کنترل پژوهشگر» ذکر گردد. در این حالت باید قید شود که این متغیر به طور نسبی قابل کنترل است و نیز این کنترل نسبی چگونه اعمال می شود. ۱۳- تعریف واژه ها واصطلاحات اگر به مسئله و موضوع پژوهش انتخابی خود دقت کنید، متوجه خواهید شد که مسئله و موضوع شما دارای تعدادی واژه و اصطلاح است. از آنجا که بسیاری از واژه ها و اصطلاحات، معانی گوناگونی دارند، محقق در کاربرد آنها در تحقیق خود ناگزیر به تعریف آنهاست. زیرا، ممکن است در بعضی موارد واژه یا اصطلاح ویژه ای مفهومی را به خواننده عرضه کند که اصولاً مورد توجه محقق نباشد، یا احتمالاً واژه و اصطلاح خاصی برای خواننده، بیگانه و نامفهوم باشد. بنابراین و با توجه به لزوم گویایی و ساده نویسی گزارشات تحقیقی، محقق موظف است: اولاً،این گونه واژه ها و اصطلاحات را در طرح تحقیق خود هم به لحاظ نظری[۶] (تعریف مفهومی) و نیز از حیث عملی[۷] (تعریف عملیاتی) تعریف کند. ثانیاً، در حد امکان از واژ ها و اصطلاحات یکسان، در بیان هر قسمت از تحقیق استفاده نماید تا در کلیه مراحل تحقیق منظور او از به کار بردن واژه و اصطلاحی خاص برای خواننده مشخص و زوشن باشد. ثالثاً، اگر در بیان اهداف، فرض ها یا سئوال های ویژه و نیز در سایر قسمت های تحقیق ناچار به استفاده از واژه ها و اصطلاحات جدیدی است، تعریف آنها را نیز باید در قسمت تعریف واژه ها و اصطلاحات بیاورد. هدف از تعریف نظری واژه ها و اصطلاحات آن است که پژوهشگر یک مفهوم و واژه را به وسیله مفاهیم دیگر تعریف کند. این تعریف یک استنباط ذهنی و تجریدی از واژه هاست و باید ریشه در نوشته ها و نظریه های موجود داشته باشد و به طور علمی بیان شود. بهترین روش آن است که وازه ها و اصطلاحات را براساس تعریفی که توسط صاحب نظران در هر رشته ارایه شده و به کار میرود، تعریف نمود. برای برخی از واژه ها با توجه به اینکه در زندگی روزمره به کار می روند و تقریباً معنی آشکاری دارند، در مقالات و نوشته ها تعریف مشخصی موجود نیست؛ لذا در این قبیل موارد می توان از فرهنگ لغات برای تعریف آنها استفاده کرد. در حد امکان باید تعریف نظری انتخاب شده (برای یک واژه یا اصطلاح) با کاربرد عملی آن در پژوهش مورد نظر ارتباط معنی داری داشته باشد. اما منظور از تعریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات، آن است که محقق در این تعریف به مشخص ساختن حدود یک متغیر و تعیین حوزه عملیاتی آن، تعیین معیارها و ملاک تجربی و عملی جهت اندازه گیری و سنجش آن متغیر به طریقی که در پژوهش مورد نظر مد توجه محقق باشد، مبادرت می کند. تعریف عملیاتی بایستی به صورت دقیق و با کلمات ساده و واضح بیان شود، به طوری که معنی آن برای همه خوانندگان یکسان باشد. به عبارت دیگر، تعریف عملی باید طوری نوشته شود که همه جنبه های مربوط به آن واژه و اصطلاح را مشخص کند، به گونه ای که خوانندگان نتوانند برداشت های متفاوت از آن پیدا کنند. به خاطر داشته باشید که تعریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات باید براساس تعریف نظری آنها باشد. برای مثال، اگر مراد فراهم سازی تعاریف نظری و عملی برای واژه «رضایت شغلی» باشد. محقق باید ابتدا آن را به صورت نظری تعریف کند تا مشخص شود، چه ذهنیتی از این واژه دارد و سپس آن را به گونه عملیاتی تعریف نماید تا معلوم گردد در این پژوهش خاص، منظور او از این واژه چیست. ۱۴- منابع در دست از نظر کتبی ( کتاب- مجله- بروشور و…) و یا انسانی دست اول

در کتابخانه دیجیتال می توانید لیست کتب الکترونیکی (eBook) رشته های مختلف را مشاهده نمایید. شرکت ایده پردازان کوثر, بزرگترین فروشگاه اینترنتی کتاب در ایران - خرید و ارسال کتاب - فروشگاه اینترنتی کتاب - خرید آنلاین کتاب

چگونه پروپوزال بنويسيم؟

مقدمه

موضوع اين دوره‌ي كوتاه نوشتن پروپوزال است. اما پروپوزال به خودي خود امري مستقل نيست. پروپوزال‌نويسي بايد قسمتي از فرايند برنامه‌ريزي و تحقيق، توسعه و بارور نمودن سرمايه هاي بالقوه و تامين منابع مالي باشد.

اين تفكر كه مشاركت بين تامين كننده اعتبار و محقق در يك مسير بدون سود جريان پيدا كند امروزه منسوخ شده است. زماني كه شما وقت زيادي را براي بدست آوردن پول مي‌گذرانيد بايد در نظر داشته باشيد دور ريختن و هدر نمودن آن سخت است. در واقع دلارهاي خرج شده به وسيله يك بنياد يا تعاوني تا زماني كه آنها ضميمه برنامه هاي قوي در بخشهاي قابل استفاده نشده اند ارزشي ندارند.

اين بدرستي يك مشاركت ايده آل است. موسسات، عقايد و ظرفيتهايي براي حل مشكلات دارند كه هيچ دلاري نمي تواند آنها را انجام دهد. بنيادها و موسسات، منابع مالي دارند اما منابع ديگري براي ايجاد برنامه ها مورد نياز است. رساندن اين دو به هم به طور موثر و نتيجه بخش به يك همكاري پويا نياز دارد.

شما به دنبال تصاحب دلارها، نياز داريد از يك روند قدم به قدم پيروي كنيد. براي كامياب شدن احتياج به زمان و شكيبايي است. بعد از آن كه شما يك پروپوزال را نوشتيد به مدت يك سال زمان نياز داريد تا منابع مورد نياز را براي انجام آن را تهيه كنيد. و حتي يك پروپوزال نوشته شده‌ي كامل كه براي ارائه جهت داوري آماده شده است ممكن است به دلايل مختلف پذيرفته نشود.

افزايش سرمايه، يك سرمايه‌گذاري براي آينده است. هدف شما بايد ساختن يك «شبكه سرمايه» و سرمايه گذاران متحد باشد. تعداد زيادي كه كمكهاي مالي كوچك بر اساس خلوص نيت اعطا مي كنند و تعداد اندكي هم ممكن است اعتبارات دوره‌اي بزرگ اختصاص دهند. به وسيله تعقيب مجدانه انواع مراحل فرايند هر سال شما مي توانيد بسياري از پشتيبانان منظم خود را نگاه داريد و تعادلي را بين ورودي و خروجي سرمايه گذاران بزرگ ايجاد كنيد.

فرايند سفارش شده فرمول خشكي نيست كه سرسختانه بايد از آن تبعيت كنيد. اين يك شيوه پيشنهادي است كه مي تواند براي سازگار شدن با نيازهاي غير انتفاعي و ويژگي هاي خاص هر موقعيت روزآمد شود. سرمايه گذاري به همان ميزان كه هنر است به همان ميزان يك علم است. شما بايد به خاطر آن  خلاقيت خود را افزايش دهيد و قابل انعطاف(flexible) باقي بمانيد.

جمع آوري اطلاعات زمينه (Gathering background Information)

اولين چيزي كه شما در نوشتن يك پروپوزال جامع، نياز خواهيد داشت جمع آوري مستندات براي آن است. شما مستندات زمينه را در سه سطح لازم خواهيد داشت: خط مشي(concept)، برنامه (program) و مخارج (expenses).

همه‌ي اين اطلاعات براي شما به آساني در دسترس نيستند، مشخص كنيد چه كسي به شما در جمع آوري اطلاعات هر بخش كمك خواهد كرد. اگر شما قسمتي از يك موسسه كوچك غيرانتفاعي بدون پرسنل هستيد يك  عضو مطلع و كاري بودن شما يك انتخاب منطقي خواهد بود. اگر شما در يك موسسه بزرگ هستيد آنجا بايد برنامه و پشتيباني مالي پرسنلي كه مي تواند به شما كمك كند وجود داشته  باشد. قبل از اينكه  شما بدانيد با چه كسي صحبت مي كنيد خواسته هايتان را مشخص سازيد.

اين روند جمع آوري اطلاعات نوشتن واقعي را بسيار آسانتر مي سازد و با دخالت ديگر شركت كنندگان در فرايند، زمينه‌ي پيدا كردن افراد كليدي ذي نفوذ در موسسه شما كه پروژه را مورد ارزشيابي قرار خواهند داد فراهم مي‌آيد.

خط مشي

اينكه شما يك احساس خوبي نسبت به چگونگي سازگاري پروژه با فلسفه و ماموريت سازمان داشته باشيد خيلي مهم است. همچنين نيازي كه پروپوزال مخاطب آن است  بايد مستند باشد. اين خط مشي‌ها بايد در پروپوزال به صورت مفصل تعريف شوند. سرمايه گذاران ميل دارند كه يك پروژه همه قسمتهاي يك سازمان را تقويت كند و آنها ممكن است نياز باشد متقاعد شوند كه موضوع پروژه براي سازمان ضرورت دارد. شما بايد اطلاعات زمينه را در سازمانتان گرد آوريد و نياز هاي مشخص شده به نحو قابل قبولي  مستند شده سازيد.

برنامه

اين يك چك ليست اطلاعات برنامه است كه شما نياز داريد:

–        ماهيت پروژه و چگونگي هدايت آن

–        جدول زماني براي پروژه

–        پيش بيني خروجي ها و بهترين روش براي ارزيابي نتايج

مخارج

شما تا زماني كه جزئيات برنامه و زمان بندي مربوطه را با پروژه انجام نداده باشيد قادر نخواهيد بود همه مخارج را به دست آوريد. بنابر اين جمع آوري اطلاعات مالي اصلي بعد از آنكه  شرح پروپوزال اصلي نوشته بشود مشخص مي شود. با وجود اين در اين مرحله شما به پيش نويس  طرح اجمالي بودجه براي اطمينان از تناسب معقولانه هزينه ها و نتايج مورد انتظار نياز داريد. اگر به نظر مي‌رسد هزينه ها حتي با بر مبناي مقياسي كه شما در نظر گرفته‌ايد به نظر گران مي رسد بايد در مرحله بعدي طرحهاي خود را بازنگري كنيد يا آنها را براي در بر داشتن حداقل هزينه موثر  سازگار كنيد.

محتواي يك پروپوزال (Components of a proposal)

۱٫ چكيده پژوهش(Executive Summery)

تبيين موضوع و چكيده كل پروپوزال در يك صفحه

۲٫ بيان ضرورت(Statement of Need)

چرا اين پروژه ضرورت دارد؟ در دو صفحه

۳٫ توصيف پروژه:(Project Description)

بحث كنيد چطور پروژه انجام خواهد گرفت و چگونه ارزيابي خواهد شد؟

۴٫ بودجه(Budget)

توضيحات مالي پروژه به علاوه ملاحظات.  در يك صفحه

۵٫ اطلاعات سازماني:(Organization Information)

تاريخچه و ساختار تشكيلاتي موسسه غير انتفاعي: فعاليتهاي اصلي آن، مخاطبان و خدمات. در يك صفحه

۶٫ نتيجه:(Conclusion)

چكيده نكات اصلي پروپوزال. در دو پاراگراف

چكيده پروژه اجرايي

اولين صفحه‌ي پروپوزال مهمترين بخش نسبت به قسمتهاي ديگر آن است. در اين قسمت شما خواننده را با نماي كلي آنچه كه در پي خواهد آمد آشنا مي كنيد. اين بخش مخصوصا  همه اطلاعات كليدي را خلاصه مي كند و محلي است براي ارائه طرح به صورت مستند تا بتواند خواننده را متقاعد كند به گونه اي كه  پروژه از نظر پشتيباني مورد ملاحظه قرار گيرد. به در بر داشتن اين موارد در اين قسمت يقين پيدا كنيد:

مسئله: (Problem)

يك بيان كوتاه از مسئله يا يا نيازي كه موسسه شما آن را درك كرده است و براي حل آن آماده است.( در يك يا دو پاراگراف)

راه حل: (Solution)

يك توصيف مختصر از پروژه  شامل آنچه انجام خواهد شد و چگونه افراد مختلف از برنامه منتفع خواهند شد ، چگونه و كجا آن انجام خواهد گرفت، براي چه مدت و چه كسي آن را هدايت خواهد كرد. ( در يك يا دو پاراگراف)

نيازمنديهاي مالي  (Funding requirements)

توصيفي از ميزان ملزومات مالي مورد نياز براي پروژه و آنچه طرحهاي شما براي آينده سرمايه گذاري كمي كنند. ( در يك پاراگراف)

سازمان و متخصصان آن: (Organization and its expertise)

توصيفي اجمالي نام، تاريخچه، هدف و فعاليتهاي موسسه شما، تاكيد روي ظرفيت سازمان براي اجراي اين پروژه. ( در يك پاراگراف)

تبيين نياز ( The Statement Of Need)

اگر سرمايه‌گذار اهداف چكيده مقاله را مطالعه نموده و شما با موفقيت علاقه او را تحريك كرده باشيد. وظيفه بعدي شما است تبديل اين علاقه ابتدايي سرمايه‌گذار  به پروژه شما به گونه‌اي كه مسئله‌اي  را كه پروژه به آن پاسخ خواهد داد را درك كند.

«بيان نياز» خواننده را قادر خواهد ساخت بيشتر در باره موضوع ياد بگيرد. اين مرحله، عوامل و شواهدي كه از ضرورت پروژه حمايت مي كنند را مهيا مي كند و ادراكات غير انتفاعي شما از مسائل را تصديق مي كند و بنا بر اين مي تواند معقولانه در صدد رفع آنها برآيد. اطلاعات مورد استفاده براي تاييد موضوع پروژه مي تواند از نويسندگان در  آن زمينه و همچنين تجربيات كاري خودتان تهيه شود.

شما مي خواهيد بخش نياز هم مختصر باشد ، هم متقاعد كننده. مانند يك مناظره كننده‌ي خوب شما بايد تمام استدلالها را گردآوري كنيد. سپس آنها را در يك توالي منطقي مطرح نماييد به طوري كه با سهولت خواننده را متقاعد نمايد. در حين مرتب نمودن استدلالات  خود، به شش نكته زير توجه نماييد:

۱٫ تصميم بگيريد كه بهترين عوامل يا شاخصهاي آماري از پروژه حمايت كنند. مطمئن باشيد اطلاعاتي كه ارائه مي دهيد كاملا دقيق هستند. كمتر چيزي شرم آورتر از اين است كه سرمايه گذاري به شما بگويد اطلاعات شما تاريخ گذشته يا غلط هستند. اطلاعاتي كه خيلي عمومي يا مفصل هستند به شما كمك نخواهند كرد. براي پروژه تان يك استدلال قوي و برنده ايجاد نماييد. اطلاعاتي كه به سازمان شما  يا پروژه شما ربطي ندارند باعث مي شوند سرمايه گذار در كليت پروپوزال به ترديد بيفتد.  همچنين بايد بين اطلاعات ارائه شده و ميزان برنامه تعادل وجود داشته باشد.

۲٫ به خواننده اميد بدهيد. تصويري كه شما رسم كرده‌ايد نبايد چنان ترسناك باشد كه راه حل آن نااميدانه به نظر برسد. سرمايه‌گذار در اين هراس خواهد بود كه آيا ارزشي دارد سرمايه‌ي خود در چنين راه  حلي مصرف كند. اين مثالي از بيان نياز منطقي است: “سرطان سينه مي كشد. اما آمارها ثابت مي كنند كه با چكاپ (بررسي پزشكي) منظم و تشخيص سرطان سينه در مراحل اوليه، احتمال كاهش مرگ وجود دارد. از اين رو يك برنامه براي تشويق چكاپ پيش گيرانه، خطر مرگ از طريق سرطان سينه را كاهش خواهد داد.” از گزافه گويي و درخواستهاي احساسي اغراق آميز  پرهيز كنيد.

۳٫ تصميم بگيريد كه آيا مي خواهيد پروژه تان را به عنوان يك الگو مقابل خودتان قرار دهيد؟ اين موضوع مي تواند زير بناي بالقوه  سرمايه گذاران را توسعه دهد  . اما چنين مدلهاي كاري را فقط براي بعضي از پروژه‌ها به خدمت بگيريد. روي استدلالي كه  واقعا براي موقعيت جديد نامناسب است پافشاري نكنيد و آن را به خدمت نگيريد. اگر شما پروژه‌تان را به عنوان يك الگو (model) ارائه دهيد، سرمايه‌گذاران ممكن است به درستي انتظار داشته باشند موسسه شما از يك نقشه تكراري تبعيت مي كند.

اگر تصميم به عنوان يك مدل چيز مثبتي است شما بايد به صورت مستند بيان كنيد مسئله اي كه شما براي آن راه حل ارائه مي دهيد در ديگر جوامع چگونه انجام مي شود.

۴٫ مشخص كنيد آيا به تصوير كشيدن  نياز به عنوان يك بحران، منطقي و مستند است. شما از سرمايه‌گذار مي خواهيد بيشتر به پروپوزال شما توجه نشان دهد زيرا هم مسئله اي كه شما مطرح كرده ايد بحراني‌تر است و هم را حلي كه شما پيشنهاد كرده ايد از مال ديگران هوشمندانه‌تر است. هر روز بچه هايي در سراسر كشور به علت خوردن داروي زياد مي ميرند. در برانكس جنوبي (south Bronx) مشكل وخيم‌تر است. اينجا بچه ها بيشتر از جاهاي ديگر مي ميرند. اين يك اپيدمي است. از اين رو برنامه پيشگيري دارو در “برانكس جنوبي”بيشتر از هر جاي ديگر شهر ضروري است.

۵٫ تصميم بگيريد آيا شما مي توانيد اثبات كنيد كه برنامه ارائه شده شما از نظر ضرورت متفاوت تر يا بهتر از ديگر پروژه ها ي قبلي است. اغلب بدون داشتن حالت انتقادي نسبت به رقيب، توصيف ضرورت پروژه شما مشكل است. اما شما بايد دقت كنيد آن را آنچنان انجام ندهيد. حالت انتقادي داشتن به ديگر موسسات از نظر پذيرش به وسيله سر مايه گذار مطلوب نخواهد بود. اين مسئله ممكن است باعث شود سرمايه گذار با وسواس بيشتري به پروژه شما نگاه كند به اين خاطر  كه بداند چرا شما اين احساس را داشته ايد  كه براي  درست كردن موضوع خودتان مجبور شده ايد ديگران را تخريب نماييد. در اين حالت سرمايه گذاري كه ممكن است در ديگر پروژه ها سرمايه گذاري كرده بود شروع به در نظر گرفتن پروژه هايي بكند كه شما از آنها انتقاد نموده بوديد چرا كه اكنون كه شما آنها را به كانون توجه آورده ايد.

در صورت امكان شما بايد خاطر نشان كنيد كه شما از موضوعاتي كه ديگران در اين زمينه انجام مي دهند آگاه هستيد. در نظر داشته باشيد كه سرمايه‌گذاران كنوني به همكاري خيلي علاقه‌مند هستند. آنها حتي ممكن است از شما بپرسند چرا شما با آنهايي كه شما آنها را به عنوان رقباي كليدي در نظر مي‌گيريد همكاري نمي‌كنيد. بنابراين شما حداقل نياز داريد كيفيت رقباي كاريتان را شرح دهيد اما از كار ديگران كپي برداري نكنيد.

۶٫ از استدلال تسلسلي پرهيز كنيد. در استدلال تسلسلي شما فقدان راه حلتان را به عنوان مسئله واقعي ارائه مي دهيد. سپس راه حل شما به عنوان راهي براي حل مسئله پيشنهاد مي شود. براي مثال استدلال تسلسلي براي ساختن استخر شناي عمومي ممكن است اينچنين باشد: “مسئله اين است كه ما در جامعه مان هيچ استخر شنايي نداريم. ساختن استخر اين مسئله را حل خواهد كرد.” حالت متقاعد كننده تر مي توانست  بگويد احداث استخر به معناي نزديكي مردم به هم است، باعث سرگرمي مردم مي شود، ورزش و برنامه هاي درماني فيزيكي را ترويج مي‌كند.

بيان نياز نبايد طولاني و پيچيده باشد. اطلاعات كوتاه و موجز توجه خواننده را جلب مي‌كند.

شرح پروژه (The Project Description)

اين بخش از پروپوزال شما بايد پنج زير بخش داشته باشد: اهداف، متدها، اجرا، ارزيابي و قابليت اثبات. اهداف و متدها (روشها) با هم شرايط اجرا و مديريت را ديكته مي كنند. بعد از آن آنها براي سنجش نتايج پروژه روي ارزيابي متمركز مي شوند. قابليت پايداري پروژه مستقيما از نتايج آن ناشي مي شود، از جهت توانايي آن براي جذب حمايت غير. با هم بودن پنج زير بخش يك تصوير به هم پيوسته از كل پروژه فراهم مي آورد.

اهداف عيني  (Objectives)

«اهداف عيني» خروجيهاي قابل اندازه گيري برنامه هستند. آنها روشهاي شما را تعريف مي كنند. اهداف شما بايد محسوس، معين، واقعي، قابل اندازه گيري و در يك دوره زماني معين قابل دستيابي(achievable) باشند. محققان اغلب اهداف عيني (واقعي) را با اهداف كلي (goals) كه مفهومي و بسيار ذهني هستند اشتباه مي گيرند. براي توضيح مقصود در زير مثالي از هدف كلي پروژه و يك هدف عيني جزئي مي آوريم:

هدف كلي: برنامه‌ي بعد از مدرسه ما به بهتر خواندن بچه ها كمك مي كند.

هدف جزئي: برنامه «آموزش- درماني» بعد از مدرسه ما پنجاه كودك را در بر خواهد گرفت در جهت بهبود نمرات خواندن آنها تا سطح يك نمره بعد از آنكه بچه ها در يك برنامه شش ماهه شركت مي كنند  روي آنها آزمونهاي خواندن استاندارد شده اجرا مي شود.

هدف كلي در اين مورد  (case) انتزاعي است: بهبود خواندن، در حالي كه هدف جزئي بسيار مشخص تر است. آن در يك زمان كوتاه (شش ماهه) قابل دستيابي است و قابل اندازه گيري است (بهبود نمرات خواندن پنجاه كودك تا سطح يك نمره).

استفاده از يك مثال متفاوت، حداقل چهار نوع هدف جزئي وجود دارد.

۱٫ رفتاري (Behavioral): يك عمل انساني مورد انتظار است.

مثال: پنجاه نفر از هفتاد كودك شركت كننده شنا كردن ياد خواهند گرفت.

۲٫ عملكرد (Performance): يك چهارچوب زماني معين كه در آن رفتار در يك سطح چيرگي مورد انتظار انجام خواهد شد.

مثال: پنجاه كودك از هفتاد كودك شنا كردن را در مدت شش ماه ياد خواهند گرفت و از آزمون مهارت در شناگري كه به وسيله نجات غريق مجاز «صليب سرخ» اجرا مي شود قبول مي شوند.

۳٫ فرايند (Process): طريقي كه در آن رفتار روي مي دهد.

مثال: ما روشهاي تدريس را مستند خواهيم كرد، تعريف آنها به بهترين صورت.

۴٫ محصول (Product): نتايج قابل لمس موضوع مورد مطالعه.

مثال: براي اين سن و گروههاي مشابه در آينده  يك آيين‌نامه آموزش شنا ايجاد خواهد شد.

در هر پروپوزال ارائه شده، شما متناسب با ماهيت پروژه تان يك يا بيشتر از اين نوع اهداف جزئي را  پيدا مي‌كنيد. از ارائه هدفهاي جزئي به صورت كاملا روشن و شفاف اطمينان يابيد. مطمئن شويد آنها در داخل متغير ها گم نمي‌شوند و روي صفحه برجسته مي‌شوند. براي مثال شما مي‌توانيد از اعداد، نقاط سياه يا تو رفتگي براي تفكيك اهداف جزئيتان  در متن استفاده كنيد. بالاتر از همه در چيدن اهداف واقع بين باشيد. چيزي را كه نمي‌توانيد از عهده‌اش بر آييد قول ندهيد. به خاطر داشته باشيد سرمايه‌گذار هر چيزي را كه در گزارش نهايي‌تان براي رسيدن به اهداف مشخص كرده ايد را از شما خواهد خواست.

 

 

چگونه یک پروپوزال خوب و قوی بنویسیم

هر پروپوزال یک طرح برای برآورده ساختن یک نیاز پیشنهاد می نماید و دریافت کننده آن، طرح پیشنهادی را با توجه به اینکه پروپوزال مزبور به سوالات زیر تا چه اندازه خوب پاسخ می دهد، ارزیابی می نماید:

  1. پیشنهاد ما چیست؟
  2. برای انجام آن چگونه طرح ریزی کرده ایم؟
  3. چه زمانی را برای انجام آن برنامه ریزی کرده ایم؟
  4. چقدر هزینه برای انجام این طرح لازم است؟

در نگارش پروپزال سطح دانش مخاطبین  و نیز موقعیت آنان بایستی در نظر گرفته شود. اگر مخاطب پروپوزال دارای دانش فنی کافی نیست، باید همراه در ابتدای آن یک مقدمه اجرایی به زبان غیرفنی و ساده آورده شود.

شاید اولین سوالی که به ذهن شما خطور میکند این باشد که تعریف پروپوزال قوی چیست؟

تعریف عملیاتی برای یک پروپوزال قوی عبارت است از امتیاز یا نمره اولویت (priority score) که  توسط بخش بررسی مطالعات در یک نهاد  یا موسسه تحقیقاتی اعطا کننده بودجه به آن پروپوزال داده میشود. کیفیت پروپوزال پژوهشی شما نه تنها به کیفیت پروژه تحقیقاتی شما بستگی دارد بلکه به کیفیت نگارشی پروپوزال نیز بستگی دارد.  در عین حال یک پروپوزال نمیتواند قوی باشد مگر اینکه محتوای علمی آن قوی باشد. مفهوم قوی بودن محتوای علمی مستلزم اعتبار علمی ذاتی کار میباشد و همچنین دلالت بر به کارگیری تکنیک هایی منطبق بر آخرین پیشرفت های علمی دارد.

مهمترین بخشهای پروپوزال شما، چکیده و اهداف اختصاصی هستند. ممکن است یکی از این دوبخش،  تنها  قسمتی باشد که برخی از داوران (reviewers) آن را میخوانند. برای درک علت اهمیت این دو قسمت همواره سناریویی را که در جلسات بخش بررسی مطالعات در National Institute of Healthرخ میدهد در نظر داشته باشید: اعضا دور یک میز بزرگ نشسته اند؛ دو نفر از آنها داور اختصاصی (assigned reviewer) هستند و پروپوزال را به تفصیل خوانده اند و نتیجه بازبینی خود را برای سایر اعضای گروه خواهند گفت. این برنامه در مورد هر پروپوزال حدود ۱۵ تا ۲۰ دقیقه به طول می انجامد و طی این مدت سایر اعضای گروه، پروپوزال را از نظر میگذرانند. بنابراین اگر قرار باشد بخشی از پروپوزال در این مدت خوانده شود، آن بخش احتمالا چکیده و اهداف اختصاصی خواهد بود. اعضای بخش بررسی مطالعات سبک بازبینی خاص خود را دارند، اما معمولا بازبینی یک پروپوزال را با نگاهی اجمالی به بخش اهداف اختصاصی شروع میکنند. برخی از این اعضا نیز که با موضوع کلی تحقیق آشنا هستند، اما داور ویژه آن پروپوزال نیستند، ممکن است قسمت اهداف اختصاصی را قبل از جلسه بخوانند تا آمادگی بیشتری برای بحث در مورد آن پیدا کنند. درواقع یک پروپوزال خوب قادر است با تمام افرادی که آن را داوری میکنند ارتباط برقرار کند؛ نه فقط با افرادی که در رشته مرتبط با موضوع پروپوزال تخصص دارند.

مقالات مجله Scientific American میتوانند الگویی برای استاندارد طلایی نگارش پروپوزال باشند. این مقالات برای خوانندگانی نوشته میشوند که اهل علم و دانش هستند اما با موضوع آن مقاله خاص آشنایی ندارند. در این مقالات نثر نگارش ساده است ، از عبارات مخفف پرهیز میشود و هر صفحه حداقل دارای یک دیاگرام یا شکل میباشد. به کاربردن دیاگرام در پروپوزال نیز به خصوص هنگام بیان ایده های پیچیده بسیار مفید است.

هر آنچه در پروپوزال آمده است باید دقیق و واضح و منسجم باشد. نباید هیچ تناقض یا مغایرتی بین بخشهای مختلف یک پروپوزال وجود داشته باشد. فراموش نکنید که پروپوزال به عنوان نمونه ای از ما حصل کاری که از محققین انتظار میرود، در نظر گرفته میشود و بودجه های تحقیقاتی در یک جو رقابتی اعطا میشوند.

بنابر این پیشنهاد می شود برای ارائه پروپوزال مناسب مراحل زیر را طی کنید .

۱٫ قبل از هر کاری باید توجه کنیم که این پروپوزال را برای چه کسی یا چه نهادی تنظیم می کنیم. برخی از سازمانها یا نهادها فرمت مشخصی دارند . معمولا تحصیلات تکمیلی دانشگاه برای پایان نامه های ارشد یا  دکتری فرمت مشخصی دارد که باید در آن قالب ارائه شود. بنابراین بهتر است که از همان ابتدا فرم مربوطه را دریافت کنید و بعد اقدام کنید. برای دیدن یک نمونه از این فرم ها اینجا را کلیک کنید.اگر فرمت مشخصی در دست نیست می توانید با توجه به نیاز خودتان تعریف کنید اما برخی بخشها در همه پروپوزال های تحقیقاتی لازم است.

  1. نوشتن پروپوزال رسمی زمان بر و هزینه بر است. پروپوزال رسمی در واقع پشنهادی است که توسط یک سازمان بررسی می شود و در صورت تایید مزایا و منافعی را برای نگارنده به همراه دارد. مثلا دانشگاههای خارجی برای پذیرش دانشجوی دکترای از طریق پروپوزال تحقیقاتی تصمیم گیری می کنند در نتیجه دارا بودن یک پروپوزال رسمی می تواند منجر به دریافت بورس و پوزیشن دانشگاهی شود. برای نوشتن چنین پروپوزالی  باید وقت زیادی صرف شود تا نتیجه کار قابل ارائه باشد.

۳٫ داشتن یه ایده خوب برای نوشتن پروپوزال مطلوب است  اما کافی نیست.تبدیل یک ایده خوب به پروپوزال مناسب و کارآمد نیازمند طی کردن مراحل مشخصی است که در مقالات بعدی در مورد آنها توضیح خواهیم داد . اما می توانید به جای پروپوزال، Draftتحقیق یا Brief Proposal را بنویسید که ساده تر است.

Draft درواقع پروپوزال غیر رسمی است که می توانید به راحتی تهیه کنید که اصصلاحا One page Proposal هم گفته می شود. دوستانی که قصد تحقیق برای کار کلاسی دارند و یا می خواهند نوشتن پروپوزال راتمرین کنند می تونند ابتدا یه پروپوزال یک صفحه ای بنویسند.

در واقع پروپوزال یک صفحه ای به استاد راهنما کمک می کند که بتواند پاسخ سوالات زیر را بدهد:

– آیا موضوع تحقیق در حیطه تخصصی او قرار داد؟

– آیا موضوع پیشنهاد در چهارچوب زمانی دانشجو قابل انجام است؟

– آیا دانشجو در زمینه پیشنهادی ، پشتوانه علمی  دارد؟

– آیا منابع کافی برای انجام تحقیق وجود دارد؟

۴٫ پروپزال یک صفحه ای باید شامل موارد زیر باشد:

۱٫ Candidate name (نام دانشجو)

۲٫ Title (عنوان )

۳٫ Aim/Objectives (اهداف تحقیق)

۴٫ Research method ( روش تحقیق)

۵٫ Expected outcomes (نتایج مورد انتظار)

۶٫ Resources required (منابع مورد نیاز)

برای نوشتن بخش های این پروپزال باید نسبت به موضوع اشراف داشته باشید تا بتوانید عنوان مناسبی برای تحقیق پیدا کنید و روش تحقیق مناسب را بیان کنید.

تعاونی نیرومندسازی تحقیقات, دانلود, تحقیق, سمینار, پایان نامه,کارشناسی, کارشناسی ارشد, دکتری, PHD, تز ارشد, تز دکتری, پروپوزال ,دانلود رایگان, مشاوره, مقاله ، کنفرانس، ISI ، journal , تحقیق, پیاده سازی, پایان نامه, دفاع, فوری, دانلود, سمینار , کارشناسی ارشد , پروپوزال, تحقیق , پایان نامه, آماده , رایگان, شرکت ,فن­ آوری, اطلاعات, و ,ارتباطات ,ایده ­پردازان, کوثر,شرکت فن­ آوری اطلاعات و ارتباطات ایده پردازان کوثر, دانلود, سریع, راحت ,مقاله, منابع , کتاب ,پایان نامه ,ترجمه ,سمینار ,تحقیق ,پروپوزال

چگونه پروپوزال بنویسیم؟

بسیاری از دانشجویان و پژوهشگران تازه کار درک درستی از معناء، کارکرد و اهمیت پروپوزال پژوهشی ندارند کیفیت پژوهش نسبت مستقیمی با کیفیت پروپوزال دارد.  پروپوزال بد حتی  اگر به تصویب هم برسد پروژه را خراب می کند . پروپوزال خوب، برعکس ، نه تنها موفقیت پروژه را نوید می دهد، بلکه کمیته پروژه را نیز در به رسمیت شناختن شما به عنوان پژوهشگری توانا  تحت تأثیر قرار می دهد .

نكات مهم

۱- پروپوزال را با موضوع شروع نكنيد، بلكه عنواني مانند مثال زير را در روي جلد بياوريد و بعد متن پروپوزال را بنويسيد :

 

A PhD / Master Dissertation Proposal Presented to

The Department of Gerontology

Faculty of Gerontology

University Putra Malaysia

Presented By : Maryam Mobini

 

۲- اين نكات را در مورد انتخاب و نگارش تيتر پروژه رعايت كنيد :

الف ) سعي كنيد موضوع روشن و ساده باشد. از خوشگل كردن عنوان تحقيق خودداري كنيد !

ب ) عنوان پروژه را به صورت خلاصه اي فشرده از آن چه در ذهن داريد در نظر بگيريد. سعي كنيد با همان يك جمله عنوان پروژه بتوانيد چارچوب كلي تحقيق و هدف هايتان را به خواننده منتقل كنيد. عنوان كار شما بايد كاملاً مشخص كند كه شما مي خواهيد چه چيز را و در چه شرايطي مطالعه كنيد.

پ ) در جمله بندي عنوان پروژه دقت كنيد تا چيدمان آن طوري باشد كه آن چه اصل موضوع تحقيق شماست از فرع آن قابل تشخيص باشد. به اين دو مثال دقت كنيد:

۱- Red-haired Musicians and Their Preferences for Music Style

۲- Music Style Preferences of Red-haired Musicians

 

در اين جا هر دو جمله ظاهراً يك مفهوم را منتقل مي كنند:”سليقه موزيسين هاي مو قرمز در انتخاب سبک موسيقي” . اما عملاً تفاوتي بين اين دو وجود دارد و آن هم اين است كه در جمله اول ، تعبير خواننده اين است كه توجه بيشتر ما به موزيسين هاي مو قرمز است و ما اول موزيسين هاي مو قرمز را بررسي مي كنيم و بعد به سليقه موسيقيايي آن ها مي پردازيم. اما در جمله دوم بر عكس ، اولويت به سبك هاي موسيقي و سليقه موسيقيايي داده شده و موزيسين هاي مو قرمز در درجه دوم قرار دارند.

ت ) سعي كنيد كلمات اضافي را از عنوان پروژه حذف كنيد . دو مثال زير در واقع يكي هستند ، اما شماره ۲ مقبوليت بيشتري دارد :

۱- The Systematic Development which has occurred during last 50 years and has Changed the face of Southeast Asia

۲- Changes and Development in Southeast Asia

ث) در هنگام انتخاب موضوع توجه کنید که موضوع تحقیق شما باید برای کسی که پروپوزال را بررسی می کند جذاب باشد و استفاده از بودجه ی دولتی جهت انجام آن پروژه معقول به نظر برسد. به عنوان مثال اگر موضوع تحقیق شما در مورد ایران باشد، برای دولت مالزی سرمایه گذاری روی شما به عنوان دانشجو هیچ گونه توجیهی ندارد. پس سعی کنید موضوعی انتخاب کنید که در مورد مسائل کلی یا در زمینه ی مسائل مربوط به کشور مالزی باشد.

 

۳- در مورد (۱)هدف هايي كه از تحقيق داريد و (۲) ابژه اي كه براي مطالعه انتخاب كرده ايد(Objectives) حتماً دقت كنيد كه در رابطه كامل با هم باشند و در نگارش پروپوزال سعي كنيد كه اين رابطه را به خوبي نمايش دهید.

۴- در زمينه چگونگي انتخاب روش تحقيق نيز ، وضع به همين ترتيب است. سعي كنيد مناسب ترين ، عملي ترين ، علمي ترين و هم خوان ترين روش را براي پژوهش مورد نظرتان انتخاب كنيد.

۵- پروپوزال را تميز و با بخش بندي مناسب تحويل دهيد. سعي كنيد مرز بين عنوان ها مشخص باشد و مطالب را بر روي ۱ روي كاغذ A4 تايپ كنيد.

۶- حجم پروپوزال میبایست برای دوره های کارشناسی ارشد حداقل ۵ صفحه و برای دکتری حداقل ۸ صفحه باشد. در این میان حداقل یک صفحه به ادبیات تحقیق و حداقل یک صفحه به منابع تحقیق اختصاص دهید. سعی کنید از منابع جدید و به روز (حداقل از سال ۲۰۰۰ به بعد) استفاده نمایید و همه ی منابع پروژه فارسی زبان نباشند. هم چنین توجه بفرمایید فونت استاندارد برای متن پروپوزالTimes and New Romans  با سایز ۱۲  است.

۷- از نوشتن موارد اضافه در پروپوزال ، مثل عريضه نويسي براي استاد راهنما و غيره ، جداً خود داري كنيد. از توضيح اضافه هم پرهيز كنيد.

۸- در مورد نگارش انگليسي ، حتماً درباره متن پروپوزال با يك مترجم و يا كسي كه انگليسي ادبي را به خوبي مي داند مشورت كنيد. متن پروپوزال می بایست به لحاظ علمی و ادبی هیچ غلطی نداشته باشد.

۹- پروپوزال را جدي بگيريد! سنجش علمي شما در واقع فقط از طريق پروپوزال ميسر است . پس تمام تلاش و دانش خود را براي تنظيم آن به كار بگيريد.